Nyheter

Anmeldelse av Noah AS for overtredelse av Forurensingsloven

Publiseringsdato: 30. juli, 1999

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Nord Jarlsberg Politikammer
Postboks 40
3191 Horten
 
30.07.1999
 
Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Norsk Avfallshåndtering AS (Noah) for overtredelse av tillatelse til disponering av spesialavfall på Langøya pkt. 2.1 og 2.4, samt Forurensningslovens § 7. Vi ber om at straffansvar i medhold av Forurensningslovens §§ 78 og 79 blir vurdert, jfr tillatelsens pkt. 19.

Bakgrunn for anmeldelsen
Noah AS mottok sommeren 1995 1100 tonn arsenholdig svovelkis til behandling fra det svenske firmaet Kemira. Bedriften har tillatelse til å motta arsenholdige masser, jfr. tillatelsens pkt. 1.4, men etter tillatelsens pkt. 2.4 skal avfall kun oppbevares i inntil 6 måneder før det disponeres. 800 tonn av dette avfallet ligger fortsatt ubehandlet hos Noah på Langøya. Ved oppbevaring skal det påses at emballasjen og avfallets tilstand er egnet for forsvarlig oppbevaring. Under tillatelsens pkt. 2.1 skal området for oppbevaring av avfallet blant annet være sikret mot støvflukt og utslipp av forurensning til luft. Den arsenholdige kisen har vært og blir fortsatt oppbevart i poser som til dels er revnet og uten sikring for vinden med den virkning at de arsenholdige massene spres med vinden.

Objektive vilkår
I medhold av tillatelse datert 13.10.1995 gir SFT Noah AS tillatelse til oppbevaring av arsenholdige masser. Tillatelsen setter imidlertid som nevnt vilkår for oppbevaring av denne type avfall. Etter tillatelsens punkt 2.1 og 2.4 skal de arsenholdige massene oppbevares på en forsvarlig måte slik at blant annet støvflukt og utslipp til luft ikke finner sted. Den arsenholdige kisen har vært og blir fortsatt oppbevart i poser som til dels er revnet og uten sikring for vinden med den virkning at de arsenholdige massene spres med vinden. Dette vil kunne føre til utslipp av arsenholdig materiale til luft, vann og jord noe som er i strid med forurensningslovens § 7 første ledd som lyder "Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning….". At utslipp av arsen anses som forurensning i lovens forstand, fremgår av § 6 første ledd nr.1) som beskriver forurensning som "tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen".

Overtredelse av tillatelsen er straffbar i henhold til forurensningsloven §§ 78 og 79, jfr tillatelsens pkt 19. Forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a) setter straff for den som "har, gjør eller setter i verk noe som kan forurense i strid med denne lov eller forskrifter i medhold av loven", altså § 7 første ledd.

Etter tillatelsens pkt. 2.4 kan avfall oppbevares inntil & måneder før det disponeres. I dette tilfellet er de arsenholdige massene blitt oppbevart i 4 år, og de er enda ikke behandlet. Dette er et klart brudd på tillatelsen og rammes av forurensningsloven § 79 første ledd bokstav a) som setter straff for den som " etterlater eller tømmer samlet avfall, større kasserte gjenstander eller spesialavfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet".

Subjektive vilkår
Etter forurensningslovens § 78 første ledd punkt a) kan den straffes "som forsettlig eller uaktsomt"…. "har, gjør eller setter i verk noe som kan forurense" i strid med loven. Det subjektive straffevilkår etter § 79 første ledd er også forsett eller uaktsomhet. Når det gjelder skyldgraden likestiller altså loven den forsettlige og den uaktsomme handling. Bellona mener at det må stilles strenge krav til en bedrift som Noah AS som er et nasjonalt anlegg for spesialavfall. Informasjonsdirektør Roar Hansen hos Noah opplyser til Bellona at bakgrunnen for at de arsenholdige svovelkis massene ikke er blitt behandlet er at det ikke er funnet ut hvordan de skal behandles. Noah AS må ha vært klar over problemet med å finne egnet behandlingsmåte da de mottok avfallet, slik at skyldkravet må være oppfylt.

Særskilte forhold
Arsen er en velkjent gift blant annet fra kriminallitteraturen under navnet arsenikk. Arsen er en velkjent forurenser fra en rekke metallindustrier og er også til en viss grad en global forurenser. Siden arsen i hundrevis av år har vært et kjent middel til mord, er den akutte giftigheten godt kjent. Kronisk forgiftning og kroniske skader som følge av lavere inntak over lengere tid er imidlertid mer vanlig. Innhalasjon av arsenholdige gasser er kjent for å kunne gi alvorlige skader på åndedrettsorganene. Kronisk eksponering, særlig av industriarbeidere, har vist å gi hudskader, skader på pustefunksjon, nervesystem, hjerte/karsystem og leverskader. Arsenforbindelser passerer morkaken, og er antatt å føre til fosterskader.

At et stoff som viser slik giftighet lagres på den måten det gjøres ved Noah på Langøya er etter Bellonas oppfatning totalt uakseptabelt.

Begjæring om påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til uheldig innvirkning på naturmiljøet av det omfang det her er snakk om, må straffes. Noah AS må derfor bøtestraffes med foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48 a. I dette tilfellet er det slik vi ser det, overtredelse av to straffebud samtidig ( forurl. §§ 78 og 79) som tar sikte på forskjellige sider av handlingen, slik at reglene i straffeloven § 62 om idealkonkurrens må komme til anvendelse. En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor forurensende bedrifter som sådan.

Med vennlig hilsen
Christine M. Karlsen