Nyheter

Bellonas kommentarer og forslag til St. meld. nr. 8 (1999-2000)

Publiseringsdato: 6. februar, 2000

Bellona kommenterte avfallsdelen av Stortingsmelding nr. 8 på høringsmøtet med energi- og miljøkommiteen den 3. februar. Meldinga skal behandles I Stortinget i løpet av våren.

 

Stortingets energi- og miljøkomité
Karl Johansgt. 22
0026 OSLO

06/02-2000

Bellonas kommentarer og forslag til St. meld. nr. 8 (1999-2000)

Bellona kommenterte avfallsdelen av Stortingsmelding nr. 8 på høringsmøtet med energi- og miljøkommiteen den 3. februar. Meldinga skal behandles I Stortinget i løpet av våren.

 

Virkemiddelbruk i forhold til avfall og gjenvinning
Farlig avfall (kap. 7.7)
Bellona er meget bekymret over utviklingen av farlig avfall (det såkalte spesialavfallet). Innsamlingsgraden er fortsatt urovekkende lav, og meldingen skisserer ikke tiltak som vil høyne denne innsamlingsgraden raskt (selv om målet er at «praktisk talt alt spesialavfall skal tas forsvarlig hånd om»). Det brukes allerede i dag store midler på opprydding i «gamle synder» og forurensede sedimenter, og det gjenstår mye for å få ryddet opp i de farligste lokalitetene. Når det da i tillegg stadig spres nye mengder farlig avfall, kan det synes som om oppryddingene i forurenset grunn og sedimenter aldri vil ta slutt. Bellona støtter tiltakene som er skissert i meldingen, men mener Regjeringen må sette inn konkrete virkemidler for å få redusert bruken av produkter som ender som farlig avfall, og for å sikre at det farlige avfallet samles inn. Vi tror en differensiert materialavgift etter produktets farlighet kombinert med en panteordning der deler av avgiften betales tilbake, er et virkemiddelet som raskt vil gjøre at det farlige avfallet ikke spres i naturen.

Vedtaksforslag (kap. 7.7 Virkemidler på spesialavfallsfeltet):
Stortinget ber Regjeringen utrede hvordan en differensiert materialavgift kombinert med en panteordning på produkter som etter bruk er farlig avfall bør utformes, slik at de minst farlige produkter velges, og slik at farlig avfall samles inn og tas hånd om på en forsvarlig måte.
 
«Vanlig» avfall
Bellona er enig i de mål og intensjoner som denne og tidligere regjeringer gir (St. meld. nr. 8 (1999-2000), St. meld. nr. 58 (1996-97), St. meld. nr. 44 (1991-92 )). Men disse må snarest omsettes i konkrete tiltak! Statistikken viser at avfallet har økt i takt med forbruksveksten, selv om overgangen til mer tjenestebaserte virksomheter sannsynligvis vil frigjøre den økonomiske veksten fra avfallsgenereringen. Det tradisjonelle avfallshierarkiet, i) minimering/gjenbruk, ii) materialgjenvinning, iii) energigjenvinning og iv) deponering/sluttbehandling, gir en nyttig pekepinn for hvordan avfall bør håndteres. Imidlertid viser erfaringene at miljøbelastningen ved material- og energigjenvinning varierer med fraksjonstype og lokalisering, og at den enkelte kommune sliter med å finne ut hvilken behandling som gir lavest miljøbelastning.

UTVIDET PRODUSENTANSVAR
Avfallsminimering bør skje gjennom en bevisstgjøring av alle ledd i produktets livssyklus, med spesiell fokus på råvareuttak og produksjon (siden det ofte er i disse fasene den største avfallsmengden oppstår). Bellona ser at det arbeidet som er satt i gang i Økodesign programmet i GRIP senter, Norges forskningsråds P2005, samt Nordisk Ministerråds arbeid med en Produktorientert miljøstrategi (POMS) er viktig for å minimere avfallsmengdene. I tillegg mener vi at næringslivet i enda større grad enn det meldingen legger opp til, bør få et utvidet produsentansvar, tilsvarende det som nylig er innført i Sverige for biler, og som nå EU-kommisjonen har fremmet. Dagens bransjeavtaler har til en viss grad fungert, men gir ikke et tilstrekkelig insitament til avfallsminimering siden gebyrene er uavhengig av produktets egnethet for resirkulering, og i praksis vil dermed produsenter med produkter som er velegnet for resirkulering betale for avfallshåndteringen til de «dårlige produsentene». Bellona er av den oppfatning at dersom produsentene får ansvar for eget produkt, vil det stimulere til en mer økoeffektiv design.

Vedtaksforslag (7.4 avfallsreduksjon):
  
Stortinget ber Regjeringen utrede hvilke produkter næringslivet bør får et utvidet produsentansvar for.

KONKRET BESLUTNINGSVERKTØY
Ansvaret for avfallshåndteringen er i stadig større grad delegert til næringslivet selv og kommunene. For å kunne få til en effektiv sluttbehandling av avfall, både økonomisk og økologisk, bør det utvikles et konkret verktøy for å vurdere miljøbelastningen knyttet til ulike former for avfallshåndtering inklusiv transport. Et slikt verktøy bør tuftes på samfunnøkonomiske vurderinger og livsløpsanalyser der ressursaspektet trekkes inn. Sluttbehandlingsavgiften på avfall er etter Bellonas mening lite hensiktsmessig, siden kommunen i liten grad har innflytelse på avfallsmengdene og siden den ikke skiller mellom de ulike kvalitetene på eventuell gjenvinning. Sluttbehandlingsavgiften bør endres, og vurderes flyttet nærmere avfallsprodusenten supplert med en reell miljøavgift knyttet til de faktiske utslippene fra sluttbehandlingsanlegget. EUs forbrenningsdirektiv bør snarest implementeres i Norge, og krav minst i tråd med direktivet bør stilles til både nye og gamle forbrenningsanlegg. I tillegg bør det innføres et forbud mot deponering av brennbart avfall, tilsvarende det som er innført i Danmark.

Vedtaksforslag (kap. 7.5 og 7.6):
Stortinget ber Regjeringen iverksette arbeidet med å få utviklet et konkret dynamisk beslutningsverktøy for kommuner og næringsliv, der miljøbelastningene knyttet til ulike former for avfallshåndtering inklusiv transport vurderes.

Det bør utredes hvordan sluttbehandlingsavgiften kan flyttes nærmere avfallsprodusenten, supplert med utslippsavgifter fra sluttbehandling av avfall.

Det opprettes forbud mot deponering av brennbart avfall.

Avsluttende merknader
Meldingen mangler en gjennomgang av miljøbelastningene knyttet til avfall i Norge. Vi vet at avfall krever areal (som har en alternativ verdi, og som kan forringe det biologiske mangfoldet), det bidrar til store mengder støv, støy og lukt, det gir avrenning av næringssalter og kjemikalier, og utslipp av klimagasser, NOx, SO2 og giftige og seint nedbrytbare kjemikalier. Norge har inngått en rekke internasjonale/regionale avtaler for å stanse/redusere utslipp og avrenning av forurensende komponenter. Avfallssektoren må ta ansvar for sin miljøbelastning, og redusere denne. Bellona mener det må settes klare reduksjonsmål for avrenning og utslipp fra avfallssektoren, i tråd med internasjonale forpliktelser og nasjonale målsettinger.

Vedtaksforslag:
Stortinget berRegjeringen sikre at den årlige meldingen om rikets miljøtilstand inneholder statistikk og oversikt over miljøbelastningen fra avfallssekoren, og avfallssektorens andel av de totale miljøbelastningene.

____________________
Alvhild Hedstein
Faglig leder

____________________
Kaya Grjotheim
Faglig ansvarlig for avfall