Nyheter

Produsentansvar på elektronisk avfall

Publiseringsdato: 23. april, 2002

Skrevet av: Paal Frisvold

Oversatt av: Marte-Kine Sandengen

Europaparlamentet offentliggjorde 10. april sitt synspunkt på det foreslåtte EU-direktivet for håndtering av avfall fra elektroniske og elektriske artikler. Bellona ser svært positivt på dette, da Europaparlamentet støtter prinsippet om individuelt produsentansvar.


Helt siden Europakommisjonen la frem sitt lovforslag om håndteringen av avfall fra elektroniske og elektriske artikler (EE-avfall), har det rådet uenighet mellom EUs medlemsland og Europaparlamentet når det gjelder anvendelsen av prinsippet om produsentansvar. I debatter i Europarådet la medlemslandene frem forslag om at den enkelte stat selv kunne velge mellom et «kollektivt» eller «individuelt» produsentansvar for å finansiere resirkuleringen av EE-artikler.

Forskjellige miljøvernorganisasjoner, deriblant Bellona, har tatt kraftig til orde for at EU bør gå inn for en lovgivning som sikrer at produsenten påtar seg kostnadene knyttet til en forsvarlig håndtering av EE-artikler når disse skal kasseres. Hovedargumentet til Bellona er at et individuelt produsentansvar vil fungere som et effektivt incentiv til kontinuerlig å søke å minimere de negative miljøeffektene av EE-produkter, såkalt oppfordring til øko-design. Sett i et forretningsperspektiv er nyskaping en av de viktigste virkemidlene for å kunne holde seg konkurransedyktig. Å gjøre produsentene økonomisk ansvarlig for avfallshåndteringen er helt enkelt det beste for industrien, forbrukerne og miljøet. Til sammenligning er det både urettferdig og svært lite praktisk at myndighetene skal pålegge en tilleggsavgift på produktene som forbrukerne dermed ender opp med å betale.


(I tillegg til spørsmålet omkring produsentansvar er det svært mange andre problemer knyttet til den kommende EU-forskriften, blant annet hvem som skal sørge for riktig håndtering av gammelt avfall, hvor mange kilo avfall som skal samles inn fra hver husholdning årlig, når direktivet skal effektueres, osv.)


Bellonas rolle:

Bellona Europa har jobbet aktivt fra sitt kontor i Brussel for å fremme og støtte prinsippet om individuelt produsentansvar. Sammen med sin paraplyorganisasjon the European Environmental Bureau (the EEB) har Bellona opprettet dialog og senere inngått allianse med flere industriorganisasjoner, deriblant enkeltprodusenter og den europeiske forbrukerorganisasjonen. Store deler av industrien, ledet av den største produsenten av elektronisk utstyr, Electrolux, er positive til individuelt produsentansvar. Det er flere grunner til dette, men sentralt står ønsket om at de produsentene som investerer i miljøvennlig teknologi skal oppnå en markedsbelønning for dette, i tillegg til den økonomiske fordelen de oppnår når produktet en dag ender som avfall.


En slik bred alliansen mellom industrien, uavhengige miljøvernorganisasjoner og forbrukere er sjeldent innenfor EU-saker, og var med på å gi Europaparlamentet verdifull støtte og kraftig skyts i sitt standpunkt om introduksjon av individuelt produsentansvar.


Fremtidsutsikter:

Før direktivet blir endelig vedtatt skal det gjennom en ny diskusjonsrunde blant EU-medlemslandene. Hvis Europaparlamentets synspunkt på individuelt finansieringsansvar for produsentene ikke får gjennomslag, vil lovutkastet bli brakt inn for EUs forliksråd. Forliksrådet består av 15 representanter fra både Europarådet og Europaparlamentet. Disse har åtte uker på seg til å komme til enighet. I mellomtiden vil Bellona sørge for å øve press på medlemslandenes regjeringer gjennom å organisere møter og andre arrangementer i en rekke EU-hovedsteder for å overbevise dem om viktigheten av å utforme dette direktivet på en riktig måte.


Den relativt lange lovgivningsprosessen, som ble påbegynt allerede i 1998, vil trolig avsluttes tidlig på høstparten dette år. Bellona vil sørge for å holde deg orientert om prosessen i tillegg til å informere om vår egen informasjonskampanje for å pålegge produsentene finansieringsansvar for eget avfall.


Ønsker du mer informasjon om EE-direktivet kan du ta kontakt med Pål Frisvold ved kontoret til Bellona Europa i Brussel:

e-post: paalf@skynet.be

tlf.: +0032 498 43 22 03