Nyheter

Høringsuttalelse: Forskriftsendring EE-produkter

Publiseringsdato: 1. november, 2004

Jeg viser til høringsbrev for forslag til ny EE-forskrift og forslag til ny bransjeavtale, datert 27/8-04 og sender høringsuttalelse fra Miljøstiftelsen Bellona.

 

Statens Forurensingstilsyn (SFT)
v/ Ingrid Bjotveit
Strømveien 96, Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

01/11-2004

Høringsuttalelse: Forskriftsendring EE-produkter

Jeg viser til høringsbrev for forslag til ny EE-forskrift og forslag til ny bransjeavtale, datert 27/8-04 og sender høringsuttalelse fra Miljøstiftelsen Bellona.

 

Det er satt opp innsamlingsmål på 80 prosent av alt EE-avfall i de gjeldende bransjeavtalene. Dette målet planlegges videreført. Bellona mener det er viktig at et slikt mål gjelder de ulike produktgruppene og ikke kun totalt sett. Artikkel 7 i WEEE-direktivet setter innsamlingsmål på mellom 70 og 80 prosent avhengig av produktgruppe. Innenfor EE-avfall er det mange lette fraksjoner som allikevel representerer et stort forurensingspotensial. Et eksempel er kvikksølvholdige lyskilder, som til tross for liten andel av det totale EE-avfallet representerer en betyderlig miljørisiko. Tall Bellona har fått tilgang til tyder på at det kun ble samlet inn 53 prosent av denne fraksjonen i 2003. Det tilsier at rundt 70 kilo kvikksølv fra denne fraksjonen er på avveie, til tross for at det finnes teknologi som kan håndtere slikt avfall på en miljøriktig måte. Bellona anbefaler at det settes konkrete innsamlingsmål per fraksjon i henhold til WEEE-direktivet.

Utrangerte EE-produkter som inneholder PBB og PBDE skal ikke gå til ombruk eller gjenvinning, men destrueres. Dette er helt nødvendig for å fase ut disse miljøgiftene fra kretsløpet. Kravet må gjøres gjeldende fra samme tidspunkt som den nye forskrift trer i kraft.

Bellona reagerer også på fraværet av å ta konsekvenser av forskriften, ettersom denne har blitt til som følge av store påviste miljø- og helseskader. Det etableres et forbud mot udiskutable miljøskadelige forbindelser i definerte produkter fra et gitt tidspunkt, men det følges ikke opp med noen forslag til tiltak for å fase ut disse stoffer fra kretsløpet. Spesielt gjelder dette bioakkumulerbare stoffer som polybromerte bifenyler (PBB) eller polybromerte difenyletere (PBDE). Tvert imot så sier utkastet følgende i §3-18: «Produsenter av EE-produkter plikter å arbeide for at produktene konstrueres på en måte som letter avfallsdisponering og nyttiggjøring,særlig ombruk og gjenvinning». Med en slik defensiv holdning med hensyn på å få snudd den årlige øking av spesielt bromerte forbindelser tilført naturen og i opptak i mennesker, så vil en ikke få kontroll på dette alvorlige miljøproblemet. Bellona anbefaler sanksjoner, i form av bøter eller lignende, slik at aktører som ikke aktivt jobber mot å oppfylle de kravene forskriften stiller blir straffet.

Bellona mener at det kollektive produsentansvaret på EE-produkter må erstattes med et individuelt ansvar som gjenspeiler miljøkvalitetene til det enkelt produkt. Gjenkjennelsen av produktene skal utløse et miljøgebyr som må fastsettes på bakgrunn av de faktiske kostnadene ved avfallshåndtering og sluttbehandling ved ethvert produkt. Dette vil gi incentiv til å utvikle nye produkter med stadig lavere miljøbelastning. Dette er et prinsipp i tråd med retningslinjene i WEEE-direktivet. Utfasing av miljøskadelige produkter med høye konstnader knyttet til avfallshåndtering vil være mulig som en konsekvens av at den kollektive løsningen brytes opp og erstattes med et individuelt produsentansvar.

Med vennlig hilsen for Miljøstiftelsen Bellona,

____________________
Gunnar Grini
Fagmedarbeider