Nyheter

Ny avløpsforskrift vedtatt

Publiseringsdato: 2. januar, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

I den nye avløpsforskriften får kommunene myndighet til å stille krav til påslipp av avløpsvann til ledningsnettet fra alle typer virksomhet. I tillegg forbys påslipp av matavfall til offentlig avløpsnett.

Det nye avløpsregelverket gir kommunen myndighet til å regulere påslipp av avløpsvann fra bygninger og anlegg som benyttes i handel og industri. Hensikten er at kommunene skal få større kontroll med innholdet av helse- og miljøskadelige stoffer i avløpsvannet. Dette vil igjen ha betydning for kvaliteten på slammet fra renseanleggene. Avløpsnettet er en oppsamlingsplass for tungmetaller og organiske miljøgifter. Dette skyldes blant annet at en rekke virksomheter har sentrale tillatelser til å slippe prosessvann på avløpsnettet.

Bellona er ikke motstander av større grad av kommunalt selvstyre når det gjelder hva som slippes på avløpsnettet. Det har vært flere eksempler de senere årene på at kommuner ikke har hatt tilstrekkelig kunnskap om miljøeffektene av sentrale og regionale utslippstillatelser for prosessvann til kommunalt avløpsnett. Ett av de verste eksemplene på konsekvensene av det tidligere fragmenterte regelverket finner vi i Ålesund, hvor bedriften Brødrene Sunde i 13 år hadde sentral tillatelse til å slippe ut prosessvann med innhold av omlag 12 kg bromerte flammehemmere til kommunalt avløpsnett. Det er imidlertid en kjensgjerning at miljøkompetansen i kommunene er bygget ned, snarere enn bygget opp de senere årene. Skal de nye bestemmelsene få den effekten som Miljøverndepartementet ønsker, må kommunene også få mulighet til å skaffe seg spisskompetanse på miljøspørsmål. En måte å oppnå dette på vil kunne være å gjeninnføre øremerkede statlige midler til egne ansatte innen miljøvern i kommunene.

Matavfall i avløpsnettet forbys
Miljøverndepartementet har innført i forskriften innført forbud mot påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett fra og med 2007. Kommunene beholder et likevel et handlingsrom på dette området, ved at forskriften åpner for at kommunene kan gjøre unntak fra forbudet. Dette er i tråd med Bellonas. Kloakk og våtorganisk avfall er vidt forskjellige avfallsfraksjoner. Bellona oppfatter derfor forbudet som svært fornuftig.

Bellonas høringsuttalelse og det nye regelverket finner du under eksterne linker til høyre på siden.