Nyheter

Starter forum for ressurspolitikk

Foto: Roberto Di Trani/Bellona

Publiseringsdato: 25. november, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Knapphet på viktige ressurser er et voksende problem i verden. Samtidig er Norges arbeid på feltet lite helhetlig og for dårlig koordinert. Bellonas nye møteplass skal være med på å rette opp i dette, sier Karl Kristensen.

Engasjement og mange innspill preget oppstartsmøtet for Bellonas nylig etablerte Ressursforum, som gikk av stabelen 24. november. Der deltok til sammen 25 personer fra næringsliv og andre aktører som på ulike måter er involvert i produktenes livsløp.

– Målet med Bellonas Ressursforum er å skape en sektorovergripende møteplass for ulike bransjer som er avhengige av hverandre, men ikke treffer hverandre så ofte, sier Olaf Brastad i Bellona. Han er miljøstiftelsens styreleder, og er dessuten rådgiver for avfall- og ressurspolitikk.

Frykter konflikter

– Utgangspunktet vårt skal ikke være et minste, men heller et største felles multiplum. Vi vil ha et videre og lengre perspektiv på diskusjonene våre enn et rent bedriftsøkonomisk utgangspunkt, sier Brastad, og legger til at oppstartsmøtet ga en meget god start på arbeidet.

Fagrådgiver Karl Kristensen i Bellona startet møtet med en overordnet innledning om av verdens ressurstilgang. Den vil i fremtiden preges av økende knapphet på stadig flere områder. Kristensen var opptatt av at skjerpet konkurranse om stadig mer mangelfulle ressurser på sikt kan utløse alvorlige konflikter. Miljø- og ressurseffektivitet er ikke bare en forutsetning for en bærekraftig utvikling, men også viktig for sikkerhetspolitikk.

– Vårt felles mål må være å finne frem til ordninger som reduserer sannsynligheten for at fremtidens ressurssituasjon destabiliserer den moderne sivilisasjon og verdensorden, understreket han.

Nøkkelen: Mer effektiv bruk og gjenvinning

Rekken av ikke-fornybare ressurser som det enten er eller fort kan bli for lite av, er lang.

– Kobber, sølv og wolfram er eksempler på essensielle materialressurser som det allerede er en økende knapphet på. Om få år vil det sannsynligvis være et så stort gap mellom tilbud og etterspørsel at de i praksis er vanskelig å få tak i, sier Kristensen.

Han mener mye av løsningen ligger i mer effektiv anvendelse og bedre gjenvinning av de ressursene som allerede er i omløp.

Offentlige og private aktører møtes

Kristensens innlegg ble etterfulgt av miljøvernleder Guttorm Grundt fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Han gikk gjennom bakgrunnen for det nye byøkologiske programmet for hovedstaden.

Norsk Industri var representert ved Thoralf Thorsen og Axel Hammer fra Norsk Industri. De redegjorde for organisasjonens syn på norsk ressurspolitikk og forventninger til arbeidet i Ressursforum.

I plenumsdiskusjonen under siste del av dagen ble blant annet følgende forslag fremmet som aktuelle problemstillinger for videre behandling i ressursforumet:

  • Forebygging av unødvendig avfallsproduksjon
  • Utvidet produsentansvar med tanke på produktdesign for dekonstruksjon og gjenvinning
  • Forbrukerholdninger til ressursbruk og avfallshåndtering
  • Behovet for revisjon av norsk ressurs- og avfallspolitikk
  • Sektorovergripende virkemiddelbruk som involverer flere departementer
  • Teknologiutvikling som grunnlag for behandlingsmåter høyere oppe i avfallshierakiet
  • Kildesortering og forbehandling av avfallsressurser som grunnlag for hevet råstoffkvalitet
  • Praktisering av miljøkrav ved offentlige innkjøp

På bakgrunn av innspillene som kom vil Bellona utarbeide et forslag til temaplan for de kommende møtene i Ressursforumet.