Nyheter

Oljebransjen må ta mer ansvar for eget farlig avfall

Farlig avfall fra oljeiproduksjon lagret utlovlig hos Oleon i Sandefjord.
Foto: Håvard Lundberg

Publiseringsdato: 12. desember, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) går nå inn for i større grad å ansvarliggjøre oljeselskapene for sitt eget farlige avfall, slik Bellona krever. Oljeindustriens Landsforening (OLF) avviste nylig Bellonas forslag og kalte det «unaturlig». OLF må etter dette antagelig revurdere sitt syn på hva som er naturlig.

Bellona har lenge ment at Oljeindustriens økende mengder av farlig avfall er en miljø- og sikkerhetsutfordring som bransjen i større grad selv må bidra til å håndtere, og ikke overlate ansvaret til avfallsbransjen. Bellonas leder Frederic Hauge sa i artikkelen som omtalte Klifs anmeldelse av et avfallshånderingsselskap følgende:

– Det er kaos i oljeindustriens avfallsbransje. Nå må oljeselskapene bli med på en ansvarlig opprydning i svineriet de skaper, sier Hauge.

Avfallsbransjen kutter hjørner

Avfallsbransjen er en spesiell næring ved at de får betalt for hva de tar i mot, ikke for hva de leverer. – Dette skaper insentiv for useriøse aktører som vil ta snarveier og drive sjansespill, for å spare inn på kostnadene, sier avfallsrådgiver i Bellona,  Karl Kristensen og legger til:

– Det er på tide at Statoil og andre oljeselskaper føler et ansvar for å snu utviklingen, istedenfor å utnytte denne situasjonen.

Oljeindustriens opptreden har etter Bellonas oppfatning bidratt til å skape uønskede hendelser som eksempelvis den ulovlige lagringen av farlig avfall i Sandefjord og Fredrikstad.

Pris framfor sikkerhet

Oljeselskapene profilerer seg ved å snakke høyt om miljøansvar og ha fokus på bærekraftighet, mens dette hensynet reelt sett ikke blir etterspurt ved tildeling av kontrakter vedrørende avfallshåndtering.

– I praksis er det prisen som er det viktigste kriterium, sier Kristensen.  I tillegg er det et problem at oljeindustrien tildeler kontrakter for så korte perioder at man ikke har forutsigbarhet i forhold til å kunne gjøre langsiktige investeringer.

– Når Klif i tillegg mangler ressurser til å følge opp avfallsbransjen tett nok, sier det seg selv at faren for nye uønskede hendelser av samme type som vi så i Oleon-saken, ikke blir mindre i fremtiden uten en kursendring, fortsetter Karl Kristensen.

Klif ber oljenæringen ta ansvar

Klif har sett seg lei på de de stadige bruddene på reglene for lagring, og vil nå at oljeselskapene skal ta mer av ansvaret. Direktør for Klif, Ellen Hambro, sier i artikkelen Må sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall på Klifs egen nettside at:

«Petroleumsbransjen har stor makt overfor sine underleverandører. I andre sammenhenger er de flinke til å følge dem opp. Men når det gjelder håndteringen av farlig avfall, må bransjen bli  mer aktive og forsikre seg om kvalitet gjennom hele verdikjeden. Det handler om å være seg sitt ansvar bevisst», sier hun.

– Bellona er helt enig i Klifs vurdering av denne situasjonen og gleder seg over at direktoratet nå engasjerer seg så direkte, sier Kristensen.

Klif ber nå konkret om at OLF vurderer  «hvor store mengder og typer farlig avfall som forventes vil bli sendt til land fra norsk sokkel de nærmeste årene. Det gjelder behandlingskapasiteten og hvordan avfallet skal håndteres på en forsvarlig måte.»

Klif mener videre at «også kostnadene for håndtering av avfallet bør inngå i vurderingen. Det bør lages et miljøregnskap over utslipp til luft og vann, samt hvor stor andel av avfallet som gjenvinnes.»

– Dette er et viktig punkt, sier Kristensen:

– Hvis vi får de faktiske kostnadene på bordet, blir det vanskeligere for oljeselskapene å benytte aktører som underbyr seriøse konkurrenter i fremtiden.

Bellona glad for støtte fra Klif

I oktober i år la Bellona frem et forslag om at oljeindustrien i større grad må ta ansvar for det avfallet de produserer. Oljeindustriens landsforening (OLF) sa da til Teknisk Ukeblad i artikkelen – Oljeselskapene må ha hovedansvaret at de overhodet ikke var villig til å ta på seg et større avfalls-ansvar. OLF sa dette om Bellonas forslag:

«Vi oppfatter forslaget som veldig spesielt. Det er ikke naturlig, og antakelig ikke gjennomførbart, at oljeindustrien skal ha et slikt påse ansvar for avfallet gjennom hele kjeden», sier Egil Dragsund i OLF til Teknisk Ukeblad.

– Bellona har merket seg at OLF for tiden er i dialog med Norsk Forening for farlig avfall (NFFA) angående denne problemstillingen. Signalene fra NFFA tyder på at det er bevegelse i OLFs holdning i dette spørsmålet. Det er i så fall gledelig.

Direktør i Klif, Ellen Hambro, skriver i sin blogg I oljebransjens bakgård :

« Vi forventer at en stor og ressurssterk bransje som oljebransjen tar et mer langsiktig og helhetlig ansvar for å holde sin sti ren – også i bakgården.»

Klif gir OLF frist til 1. april 2012 med å levere utredningen.