Nyheter

– Må se avfall som en ressurs

Olaf Brastad, styreleder i Bellona
(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 13. juni, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Bellona har i årevis arbeidet for at avfall må behandles som ressurser på avveie. Etter årets Avfallskonferanse ser Bellona klare tegn på at flere og flere støtter opp om dette perspektivet. – Gledelig, sier seniorrådgiver Olaf Brastad.

Bellona opplever at ressursperspektivet har blitt gradvis styrket sammenlignet med det tradisjonelle renovasjonsperspektivet som har ligget til grunn for tidligere avfallskonferanser.

Dette var også tilfellet under årets konferanse som fant sted i Stavanger 5. til 7. juni.

Styreleder for Avfall Norge, Pål Sommernes, gikk så langt som å antyde at Avfallskonferansen kan komme til å endre navn til ”Ressurskonferansen” da han åpnet arrangementet.

– Dette er en utvikling som Bellona er glad for, sier seniorrådgiver i Bellona, Olaf Brastad.

– Må utvikle nye standarder

Tesen om at avfall er ressurser på avveie har vært en bærebjelke i Bellonas arbeid på dette området i over femten år.

Samme trend preger også EU, noe blant annet intervjuet med EUs miljøkommissær Janez Potocnik bekreftet. En svært viktig del av denne utviklingen er å skille ut stadig nye materialstrømmer fra avfallet vårt som utgangspunkt for gjenvinning.

En forutsetning for at dette skal lykkes, er at det utformes gode standarder for materialkvaliteter som gir nødvendig sikkerhet for industrielle aktører som velger å bruke avfallsressurser som råstoff for egen produksjon. Hans Saveyn fra EUs Joint Research Center redegjorde for det internasjonale arbeidet som for tiden utføres på dette området, og som det vil være viktig for norsk gjenvinningsbransje å følge i fremtiden.

Skryter av IKEA

En av næringslivsaktørene som synes å ha kommet lengst i forhold til å implementere ressursperspektivet, er IKEA.

– Dagens produktdesign må skje på en måte som gjør produktene til materialbanker for fremtidens resirkulering, sa leder for bærekraft Nina Schefte i IKEA.

Det er svært oppløftende i Bellonas øyne.

– IKEA skiller seg ut ved å ha kontroll over en stor del av verdikjedene som ligger grunn for fremstilling av selskapets produkter. Av den grunn har de svært gode forutsetninger for å realisere sine ambisjoner på dette området på en god måte, påpeker Brastad.

Bellonas vil derfor følge selskapets arbeid på dette området fremover med spenning.  

Vil redusere avfallsmengdene

Miljøverndepartementets arbeid med stortingsmeldingen om avfall går nå inn i en avgjørende fase. I denne prosessen har Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) gitt en rekke innspill, og direktør Ellen Hambro pekte i sitt innlegg på noen av utfordringene i norsk avfallspolitikk.

Hun fortalte at selv om vi har kommet langt når det gjelder gjenvinningsgrad og forsvarlig behandling av farlig avfall, fortsetter avfallsmengdene å øke i takt med den økonomiske veksten.

– Dette vil trolig bli et sentralt tema i stortingsmeldingen, sa Hambro.

Hun viste også til produktansvarsordningene som et viktig område. På den ene siden er det antagelig rom for økt harmonisering og optimalisering av innholdet i disse avtalene. På den andre siden skaper ulike bransjeforhold og logistikk for de ulike materialstrømmene behov for en viss bruk av skreddersøm ved utforming av avtaleinnholdet.

– For Bellonas del er det også hyggelig å merke seg Hambos sterke støtte til etablering av verdikjeder for biogass i Norge, sier Olaf Brastad.

Bekymret over lav gjenvinningsgrad

Utfordringer knyttet til innsamling og håndtering av elektrisk og elektronisk-avfall (ee-avfall) var også et sentralt tema under konferansen.

Belinda Flem fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) pekte på et foruroligende faktum: At av mange av de metallene som vi i dag opplever aller størst knapphet på, i svært liten grad utvinnes i de gjenvinningsprosessene som de inngår i. Det skyldes blant annet at de normalt inngår i svært lave konsentrasjoner.

Situasjonen er i dag slik at man har gode gjenvinningsprosesser for kobber, stål og aluminium. I tillegg resirkuleres også gull og andre edelmetaller. Men for mange sjeldne jordmetaller er denne typen løsninger nærmest fraværende.

Dette ble bekreftet av Snorre Kolseth fra Stena Recycling AS da han gjennomgikk selskapets prosesser for gjenvinning av ee-avfall. En stor teknologisk utfordring for fremtidens «urban mining»-industri er derfor å utvikle gjenvinningsprosesser som også henter ut sjeldne jordmetaller som blant annet indium, germanium og cerium.

Bellona-representantene på konferansen var godt fornøyde med utbyttet av arrangementet.

– Arrangørene Avfall Norge og IVAR skal ha all ros for vellykket organisering, sier Karl Kristensen, og forteller at Alex Rosen ledet arrangementet med inspirerende fandenivoldsk energi, og Per Inge Torkelsen traff i høy grad sitt publikum med sine halvnevrotiske og morsomme refleksjoner over egne erfaringer som skraphandler og kontakt med lokale renovatører.