Nyheter

Nytt deponi må raskt på plass

Konsekvensutredning av deponi i Dalen gruve for behandlet uorganisk farlig avfall

Publiseringsdato: 26. oktober, 2018

Skrevet av: Bellona

Høringsrunden på konsekvensutredningen (KU) av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik er nå under behandling i Klima- og miljødepartementet. Bellonas faglige vurdering er at det er kritisk nødvendig med rask fremdrift for et nytt sikkert deponi for behandlet uorganisk farlig avfall.

Dagens deponi på Langøya vil være fullt i 2026, og rask fremdrift er nødvendig for å få på plass et godt alternativ også etter dette. Bellona støtter planprogrammet for deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall, lagt frem av NOAH. Vi mener dette er det beste alternativet for et nødvendig nytt deponi i Norge.

Behov for deponi i fremtiden
Det vil være behov for et deponi også i fremtiden. All tilgjengelig fagkunnskap viser at forventede utviklingsbaner for resirkulering ikke fjerner behovet for deponikapasitet. Nye kjemikalier når markedet i et langt raskere tempo enn man rekker å kartlegge alle helse- og miljøkonsekvenser, og det vil være sirkulær naivitet å tro at vi ikke må fjerne miljøgifter fra kretsløpet i fremtiden.

Forsvarlig håndtering forutsetning for grønn industri
Mangel på deponikapasitet kan få store miljøkonsekvenser, ved at farlig avfall igjen kommer på avveie og dumpes ulovlig, i Norge og utlandet. En slik situasjon vil også true norske industribedrifter, forbrenningsanlegg og arbeidsplasser, ettersom uorganisk farlig avfall og flyveaske er et uunngåelig biprodukt av driften, selv med bruk av høymoderne teknologi. Med forbedret utrensing av miljøgifter blir det også behov for forsvarlig håndtering av disse miljøgiftene. Uten forutsigbarhet på håndteringskapasitet for farlig avfall kan i verste fall industribedrifter flagge ut og erstattes av useriøse aktører i lavkostland, med store miljøkonsekvenser både lokalt og globalt. En svekking av norske industribedrifters konkurranseevne vil også undergrave Norges evne til utvikling av ny grønn industri, da dette i stor grad er avhengig av og springer ut fra eksisterende kompetansemiljøer.

Risiko ved transport og behandling fjernet
Bellona har tidligere utarbeidet og gitt innspill til prosessen om løsninger som minimerer den lokale miljøbelastningen. Vi er tilfreds med at den løsning som presenteres i konsekvensutredningen har tatt innspillene til følge. Den lokale miljøbelastningen er i henhold til det gjeldende forslaget knyttet til selve lagringen av behandlet avfall. All risiko ved transport av ubehandlet avfall, samt risiko tilknyttet behandlingen av avfallet, er fjernet fra lokalsamfunnet. De deler av operasjonen som innebærer storulykkerisiko er dermed fjernet. Det er i KU også presentert betydelige forbedringer i forhold til opprinnelige planer med hensyn til logistikk og transport, nærmere bestemt en betydelig reduksjon av den trafikale belastningen ved at transport ledes utenom befolket område.

Akseptabel belastning
Basert på KU mener Bellona dermed at den totale belastningen for lokalsamfunnet vil være akseptabel, gitt de betydelige samfunnsmessige konsekvenser mangelen på et slikt deponi vil medføre. Bellona bemerker at det er en rekke forhold som ikke er avklart i KU som nå er sendt på høring. Dette er forhold som vil bli behandlet etter at KU er godkjent, og Bellona vil i den forbindelse komme tilbake med ytterligere merknader, innsigelser og forslag til forbedring. Vi vil samtidig uttrykke ønske om tett dialog mellom den berørte regionen og myndighetene, for å oppnå en bedret forståelse av reell miljørisiko. Den frykt som er lokalt utgjør en belastning som må tas seriøst og respekteres.

Her kan du lese hele Bellonas høringsuttalelse (pdf)