Nyheter

Høringsuttalelse om tilleggssøknad for elektrodeanlegg i Budalsvika i Flekkefjord

Publiseringsdato: 7. juli, 1999


NVE
Pb 5091, Majorstua
0301 Oslo
Att: Bjarte Guddal

Deres ref: NVE 9603496-327 ek/bgu

Høringsuttalelse om tilleggssøknad for elektrodeanlegg i Budalsvika i Flekkefjord

Vi viser til deres brev datert 26.05.99, ref: NVE 9603496-327 ek/bgu, ang. forespørsel om kommentarer til "Likestrømsforbindelsene mellom Norge og Tyskland – Tilleggssøknad for alternativ lokalisering av elektrodeanlegget i Budalsvika i Stolfjorden i Flekkefjord kommune" med frist for uttalelse 09.07.99.

Bellona har i sine høringsuttalelser og sin klage på NVEs vedtak anbefalt at en kabeltype med innebygget returleder brukes i stedet for en løsning med tradisjonell massekabel i kombinasjon med elektrodeanlegg med tilhørende elektrodeledning. Dette gjelder uansett om elektrodeanlegget bare skal fungere som reserve eller ikke. Selv om forurensningsproblemet er svært kraftig redusert ved at elektrodeanlegget bare skal brukes som reserve kan hverken lokale forurensningsskader på marint liv eller dannelse og spredning av persistente miljøgifter utelukkes, uavhengig av lokalisering. Hovedgrunnen til at vi har anbefalt en løsning helt uten elektrodeanlegg og ledning er imidlertid de natur- og landskapsmessige konsekvenser av tiltaket med dets opprinnelige lokalisering i Breivika. Spesielt mener vi konsekvensene for rovfugl og for det planlagte landskapsvernområdet som redegjort for i våre tidligere uttalelser ville være uakseptable ved dette alternativet. Den nye lokalisering av elektrodeanlegget i Budalsvik vil, med unntak av forurensningen, etter Bellonas oppfattning tilnærmet eliminere naturskadene sett i forhold til en lokalisering i Breivika. Man unngår her de store konfliktene sett i forhold til rovfugltrekket og landskapsvern.

Til tross for at de største konfliktene omkring elektrodeanlegg med tilhørende elektrodeledning synes løst, mener Bellona at det på bakgrunn av mulighet for dannelse og spredning av persistente miljøgifter bør benyttes en kabeltype med innebygget returleder. Dette er også i henhold til bruk av BAT- prinsippet (Best Available Technology).

Med bakgrunn i opplysningene i søknaden om landskapsmessige kvaliteter med videre mener Bellona at alternativ 1.3 med lokalisering i Grunnevika bør unngås. Bellona vil videre påpeke at konflikter med lokale næringsinteresser også må unngås så langt mulig. Alternativ 1.1 (Budalsvik) synes i så henseende å være et bedre alternativ enn 1.2 (Vollesfjord), da sistnevnte huser både oppdrettsanlegg for skjell (både konsesjoner og aktiv drift) og låssettingsplasser for makrell. Å plassere elektrodeanlegget i Stolsfjorden vil uansett alternativ i følge tilleggsutredningen medføre en økonomisk besparelse på rundt 6-8 millioner i forhold til konsejonsgitt alternativ i Breivika, slik at det faktisk vil være en bedre løsning også økonomisk.

Velges elektrodeanlegg fremfor bruk av kabel med innebygget returleder støtter Bellona Statnetts vurdering om lokalisering i Budalsvik.

Med vennlig hilsen
Miljøstiftelsen Bellona

Cato Buch og Inge Alme