Nyheter

Fellesuttalelse om nettleie fra Bellona, NBBL og Forbrukerrådet

Publiseringsdato: 15. juni, 2000

Norske Boligbyggelags Landsforbund, Forbrukerrådet og Bellona har sett på mulige endringer i regelverket for utforming av nettariffer for husholdninger og kommet frem til følgende standpunkter. Organisasjonene mener disse punktene bør danne grunnlag for det videre arbeidet med tariffene.

 

15/06-2000

Prinsipper for fremtidig utforming av overføringstariffer

Norske Boligbyggelags Landsforbund, Forbrukerrådet og Bellona har sett på mulige endringer i regelverket for utforming av nettariffer for husholdninger og kommet frem til følgende standpunkter. Organisasjonene mener disse punktene bør danne grunnlag for det videre arbeidet med tariffene.

 

1. Generelt
Det er riktig å utforme tariffene slik at også husholdninger i større grad må betale for bruk av effekt i overføringsnettet for elektrisitet.

Organisasjonene mener at tariffstrukturen bør utformes med tanke på å oppnå målsetninger om redusert energibruk. En tariffstruktur som stimulerer både til redusert energibruk og til en mer effektiv utnyttelse av nettet når det gjelder effekt, bør prioriteres.

2. Tilknytningsgebyr
Utforming av tariffer ved tilknytning av nye boliger bør gjøres slik at man stimulerer til valg av alternative oppvarmingssystemer.

Derfor mener organisasjonene at forskriftene bør utformes slik at gebyr for tilknytning av nye boliger til overføringsnettet gjøres obligatorisk, og at nivået på gebyret gjøres avhengig av antall ampere installert effekt.

Ved oppgradering av anlegg/etterinstallering av effekt, bør det tilsvarende kunne kreves et gebyr som avspeiler antall Ampere installert effekt.

For kunder som bygger nytt og betaler tilknytningsgebyr, bør husholdningstariffen justeres gjennom redusert fastledd og/eller energiledd, slik at disse kundene ikke belastes kostnadene dobbelt opp.

3. Anleggsbidrag
Når det gjelder bestemmelsene om anleggsbidrag straffer dagens regelverk kunder som satser på alternative oppvarmingssystemer og et lavere fremtidig direkte forbruk av elektrisitet. Dette bør endres. Samtidig er det ikke unaturlig at anleggsbidraget reduseres, dersom kunden i fremtiden vil gi et betydelig bidrag til anleggskostnadene gjennom tariffbetaling. Man bør ta hensyn til begge disse forholdene i en fremtidig utforming av tariffene.

4. Prising av effekt
Utforming av tariffer knyttet til den løpende bruk av strømnettet bør i større grad ta hensyn til kundens bruk av effekt i overføringsnettet. Organisasjonene mener at dette kan oppnås ved å gjøre fastleddet i tariffen avhengig av sikringsstørrelse og/eller å innføre et sesongvariabelt energiledd som ytterligere gjør kostnadene knyttet til effektbruk synlig for den enkelte kunde.

Det anbefales at det ikke gis anledning til å koble energileddet til sikringsstørrelse.

En endring av overføringstariffene bør resultere i større valgmuligheter for brukerne når det gjelder å kunne velge ulik type tariff.

En slik sesongvariabel tariff skal ikke gi høyere fastledd enn for tariff der energileddet ikke justeres for sesongmessige prisvariasjoner. Dette begrunnes med at marginalkostnadene ved kundebehandling av disse to tarifftypene er den samme.

Nettselskapene bør også plikte å tilby en sesong(times)tariff basert på toveiskommunikasjon, men da med lavere fastledd til de kunder som investerer i toveiskommunikasjon selv.

5. Redusert fastledd
Uavhengig av en diskusjon rundt ampere- eller sesongvariabel tariff, mener organisasjonene at det bør satses på å utforme en tariffstruktur hvor fastleddet i tariffen reduseres på bekostning av et forhøyet energiledd. Organisasjonene mener å se en utvikling i dagens tariffer der fastleddet i tariffen økes mens energileddet reduseres. En slik utvikling kan kanskje motiveres ut i fra økonomisk teori for monopolbedrifter, men er etter organisasjonenes mening uheldig, både sett i forhold til målsetninger om redusert effekt- og energibruk. Det ville også vært en usannsynlig utvikling dersom kunden kunne velge nettselskap i et fritt marked.

Organisasjonene mener videre at det er behov for å presisere at de kundespesifikke kostnadene i overføringstariffens fastledd må avspeile kostnader forbundet med å betjene den enkelte kunde, og ikke relateres til den enkelte måler.

6. Skille mellom hytter og fastboende
Organisasjonene er enig i at man må differensiere utformingen av tariffer mellom fritidsboliger og fastboende. Det er først og fremst viktig at de fastboende ikke subsidierer nettutbygging, effekt og -vedlikehold av overføringsnettet til hytter.

7. Informasjon
Organisasjonene vil understreke betydningen av informasjon i forbindelse med eventuelle endringer i tariffene. NVE bør kontrollere at nettselskapene tar ansvar for å sørge for at alle kunder blir gitt tilstrekkelig informasjon om endringer.

Det er også organisasjonenes oppfatning at man bestreber seg på å utforme et enkelt system som er oversiktlig for den enkelte kunde.

8. Konsekvensutredning
Organisasjonene mener det bør gjennomføres en konsekvensutredning av endringer i tariffstrukturen. Spesielt viktig er det i denne sammenheng å beskrive i hvilken grad husholdningene forventes/har mulighet til å tilpasse egen bruk av energi og hvilken substitusjonseffekt dette eventuelt vil ha.

Dette bør kunne gjøres relativt raskt og sendes ut på høring sammen med forslag til endring av forskrift.

Det bør også undersøkes hvorvidt en eventuell nedjustering av effekt kan resultere i hyppig, ufrivillig og full utkobling av anlegg, og i hvilken grad dette kan medføre risiko for brukerne.

 

 

Oslo, 15 juni 2000

____________________
A/L NBBL

____________________
Forbrukerrådet

____________________
Bellona