Nyheter

Viktig seier for Bellona

Publiseringsdato: 28. august, 2000

Skrevet av: Erik Sauar

Innen nyttår vil alle husholdninger i Norge få tilbud om en ny type strømregning hvis NVEs forslag til ny forskrift blir iverksatt etter planen. Den nye varianten vil bety noe dyrere strømforbruk om vinteren, men mye billigere strømforbruk om sommeren. Dette er en stor seier for Bellonas kampanje og vil kunne gi en vesentlig bedre lønnsomhet for de som bygger ut fjernvarmenett, installerer varmepumper, jordvarme eller biokjeler.

Viktig seier for Bellona

Sesongvariabel nettleie basert på selvavlesing
Dagens nettleie for bruk av ledningsnettet består av en fast årsavgift og i gjennomsnitt 23 øre per kWh i tillegg. Fra og med neste år vil antakelig alle få tilbud om en regning med den samme faste årsavgiften, men med et energiledd som er noe høyere om vinteren (f.eks. 5 øre/kWh ekstra), men mye lavere om sommeren (f.eks. 15 øre/kWh mindre). Forbrukerens egen avlesing på strømmålerne vil avgjøre hvor mye som er vinterforbruk og hvor mye som er sommerforbruk. For å redusere faren for juks, vil et slikt system fordre stikkprøvekontroll av at folk ikke bevisst har «flyttet» forbruk fra vinter til sommersesongen ved å bevisst lese av feil på strømmåleren.

Døgnvariabel nettleie basert på toveiskommunikasjon
Dersom nettselskapet er ekstra moderne og forutseende, kan det tenkes at husholdningene isteden vil bli tilbudt en nettleie som varierer både over døgnet og sommer/vinter. Da vil det bli enda litt dyrere å bruke strøm på dagtid om vinteren, men til gjengjeld rimeligere å bruke strøm på nattestid om vinteren. En slik prisvariasjon forutsetter imidlertid installasjon av utstyr for toveiskommunikasjon, enten i sikringsskapet eller helt ytterst i fordelingsnettet. Er dette først installert, vil man imidlertid kunne koble alarmsystemer på den samme boksen, folk vil kunne styre sitt eget strømforbruk over internett, og de vil kunne oppnå gunstigere strømpriser ved å godta midlertidig utkobling av varmekabler eller varmtvannsbereder i 1-2 timer om morgenen og ettermiddagen.

Et slikt system vil m.a.o. gi både kundene og leverandørene en helt annen hverdag, men det koster litt å installere (anslagsvis 500-2500 NOK pr. husholdning). De fleste i energibransjen er enige om at det er dette som blir framtida, og Bellonas tips er at flere av nettselskapene neste år vil gå direkte på denne løsningen. Montering av utstyr for toveiskommunikasjon er for øvrig i ferd med å bli standard i vårt naboland Sverige, som har de samme effektproblemene som oss.

For husholdninger med solvarmesystemer er en slik løsning dessuten meget viktig for lønnsomheten ettersom solvarmesystemet leverer relativt mye energi på dagen vinterstid, men ingenting om natten.

Dyrere eller billigere ?
For den gjennomsnittlige husholdning vil ikke dette bety noen økning eller reduksjon over året, men for husholdninger med annen oppvarming enn panelovner og varmekabler, vil det bety en vesentlig lavere regning. Derfor vil også lønnsomheten i å installere alternative oppvarmingsløsninger bedres vesentlig. For store eneboliger med hovedoppvarming basert på varmekabler og panelovner vil antakelig strømregningen øke noe.

Økt oljefyring ?
En ulempe med den nye prisformen på nettleie er at også oljefyrerne kommer bedre ut enn før. Denne fordelen ønsker imidlertid Bellona å ta bort igjen gjennom å pålegge at alle som kjøper strøm må kjøpe en viss minimumsandel (f.eks. 5%) med ny fornybar energi. En slik ordning er allerede etablert i flere Europeiske land og fungerer fantastisk mye bedre enn den gammeldagse, norske politikken med statlige tilskudd til utbygging av fornybar energi.

NVEs forslag
NVE foreslår å stryke andre ledd i §13-2 i forskrift om kontroll av nettvirksomheten, som sier at:
«Energileddet kan differensieres over tid.»
NVE vil i §13-2 isteden foreslå å innføre et nytt punkt c):
c) Energimålte kunder skal tilbys en tariff med differensiering av energileddet. Tidsdifferensieringen skal som et minimum innebære at kundene tilbys en vinter- og en sommertariff. Energileddet i vintertariffen skal være vesentlig høyere enn i sommertariffen.
Endringen vil antakelig bli gjort gjeldende fra 1. januar 2001, og maksimalt et år seinere.