Nyheter

SINTEF-satsing på lokal energiforsyning

Publiseringsdato: 4. november, 2003

Skrevet av: Gunnar Grini

SINTEF arbeider nå med tre spennende prosjekter som tar sikte på å effektivisere energiforsyningen i Norge. Til sammen har disse tre prosjektene et budsjett på cirka 30 millioner kroner over 5 år.

De tre prosjektene kan samlet sees på som en kompetanseheving som skal bidra til at man i større grad kan ta i bruk lokal kraftproduksjon. Dette håper man vil avhjelpe energi- og effektknapphet i det norske kraftsystemet.

Distribuert energi fra biologisk brensel og restavfall – DEBORA
Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF og Norges Landbruks Høyskole (NLH) og har en kostnadsramme på 13 millioner over 5 år. Hensikten med DEBORA er å gjøre energi fra lokale energikilder og –bærene tilgjengelig, og bidra til en forsvarlig utnyttelse av disse. Resultatene forventes å rette seg særlig mot utnyttelse av biologisk brensel, for eksempel biobrensel fra landbruk, skog og avfall.

Det finnes uutnyttede ressurser av biologisk brensel som trolig kan frigjøre 12-17 TWh/år som elektrisitet og varme. Sammenligner vi med gasskraft tilsvarer en slik energimengde 4-6 millioner tonn CO2. I tillegg kommer utslipp av metan (CH4). Man regner også med reduksjon av NOx og NH3, dersom biobrensel kan brukes som erstatning for fossil energi. Prosjektet tar sikte på å produsere minimum 5 TWh energi fra biobrensel innen 2010, noe som vil oppfylle regjeringens målsetning. En slik produksjon vil i tillegg til miljøgevinster ha en betydelig samfunnsøkonomisk nytteverdi. Les mer om DEBORA her.

Analyse av systemer for energioverføring med ulike energibærere
Dette prosjektet skal gjennomføres av SINTEF Energiforskning og ble startet opp våren 2001. Det har en totalramme på 9 millioner kroner over 5 år. Målet er å utvikle et analyseverktøy for å kunne optimalisere lokale energisystemer, slik at sluttbrukers energibehov dekkes på økonomisk og miljømessig best mulig måte. Ny teknologi som kogenerering, gassmotorer og brenselsceller gir stadig større fleksibilitet i design av distribusjonssystemer for energi.

Prosjektet vil bidra til å kvantifisere og kartlegge driftsforhold, samt økonomiske og fysiske konsekvenser knyttet til nye typer energiressurser. Det skilles mellom fri flyt av elektrisk strøm og fri flyt av energi. Målet er å benytte rett energiform til rett arbeide! Les mer om prosjektet her.

Lokal kraftproduksjon hos sluttbruker – LOKPROD
Lokal kraftproduksjon hos sluttbruker ble startet høsten 2001 og er tiltenkt 7,6 millioner over 5 år. I tillegg til SINTEF Energiforskning deltar Entro og SINTEF Teknologiledelse. Prosjektet er tverrfaglig og skal bidra til bedre rammebetingelser for lokal kraftproduksjon, og kvantifisering av potensialet for effektreduksjon i det norske systemet. Sluttbruker skal i større grad kunne ta i bruk lokal kraftproduksjon, noe som vil avhjelpe energi- og effektknapphet i kraftsystemet.

Konkret mener man at prosjektet vil kunne ha stor samfunnsøkonomisk nytte både gjennom reduserte energikostnader for sluttbruker og nettselskap. Videre håper man å legge til rette for implementering av nye teknologier for distribuert kraftproduksjon, gjerne fra mer etablerte teknologier som vind og mikrovannkraft, men også nye metoder som brenselsceller eller gassturbiner. Les mer om LOKPROD her.

Samarbeid og samhandling
Disse tre prosjektene kan gjerne sees i sammenheng med hverandre, da alle tre legger vekt på lokal distribuert energi. Resultater fra prosjektene vil også kunne sees i sammenheng og ha betydning for hverandre. Et eksempel på dette analyse av en region der man ønsker å basere kombinert elektrisitet og varmeforsyning på biobrensel og restavfall.

Publisert 06.11.03