Nyheter

Solberg og Steensnæs sammen om satsing på energieffektivisering i bygninger

Publiseringsdato: 6. mai, 2004

Skrevet av: Gunnar Grini

I en pressemelding 23. april tar både Erna Solberg og Einar Steensnæs ”initiativ” til å satse på energieffektivisering i bygninger. Det litt morsomme med dette er at alle tiltakene som skal gjennomføres er hentet direkte fra et EU-direktiv, og at pressemeldingen kommer samme dag som EU-direktivet ble vedtatt relevant for norsk lov.

Regjeringen vil altså innføre nye energibestemmelser i byggeforskriftene. Samtidig innføres det en ordning med energisertifikater for alle bygg som selges eller leies ut, og energi-inspeksjoner av kjøle- og ventilasjonsanlegg. Og med "initiativet" er Olje- og energidepartementet (OED) og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) på den trygge siden, fordi dette måtte de ha innført uansett. Alle tiltakene er nemlig hentet fra EU-direktivet om bygningers energimessige ytelse som ble kjent relevant for norsk lov – faktisk samme dag som pressemeldingen ble lagt ut på OEDs hjemmesider. Arbeidet med tiltakene er heller ikke noe nytt. Prosessene rundt både ny teknisk byggeforskrift og en energimerkeordning for bygninger har pågått lenge. Det er m.a.o. umulig å påstå at dette er en nytt initiativ hverken Steensnæs fra eller Solberg.

Kortsiktig Solberg
Både Steensnæs og Solberg understreker mulighetene for energisparing som ligger i bygningsmassen. Solberg poengterer at effektive energiløsninger ikke bør være et tema for den spesielt interesserte, men tas hensyn til i alle byggesaker. Dette er interessant fordi KRD per i dag ikke bevilger noen midler til ettersyn av at energirammekravene faktisk overholdes i nybygg. Dette er satt bort til bransjen selv. Og der eksisterer det, etter det Bellona erfarer, en utbredt trikse-praksis med energiberegningene. Dette for å kunne oppføre et bygg med lave investeringskostnader slik at man vinner anbudsrunder.

Det er nettopp på investeringskostnader hovedfokuset i Solbergs departement har vært. Kommunal- og regionalministeren har også satt ned et utvalg med mandat å redusere investeringskostnadene for nybygg. I mandatet står det ikke et ord om hverken energibruk, driftskostnader eller livsløpskostnader! Energieffektive bygninger har per i dag større investeringskostnader, men gjerne lavere livsløpskostnader fordi for eksempel energibruken reduseres. Bellona håper at Solbergs engasjement innen energieffektivisering i bygninger også betyr et skifte i tankegang fra investerings- til livsløpskostnader.

Vilje fra departementene
Bellona mener det er bra at både OED og KRD nå viser vilje til å implementere gode ordninger som er i tråd med EU-direktivet. Steensnæs påpeker at Norge har lang erfaring med å stille krav til energibruk i bygningslovgivningen. Det er helt riktig det. Nå mangler det bare incentiver og ordninger som sørger for at kravene blir fulgt opp. Bellona har vært og vil fortsette å være pådriver i dette arbeidet. Da er det godt å vite at både OED og KRD er med på laget!