Nyheter

Sett krav til utbyggerne!

Publiseringsdato: 4. oktober, 2004

Skrevet av: Gunnar Grini

Plan- og Bygningsetaten i Oslo vil bli flinkere på miljø, og inviterte forrige uke miljøorganisasjonene til å holde innlegg på et internt seminar. Konklusjonen fra alle organisasjonene var det samme: Man må bli flinkere til å sette miljøkrav til utbyggerne og ikke minst, kontrollere at kravene faktisk blir overholdt.

Seminar i Plan- og Bygningsetaten i Oslo:

Miljøorganisasjonene Bellona, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom var alle invitert til Plan- og Bygningsetaten 30. september for å informere om hva de mente etaten burde bli flinkere på når det gjelder miljø. Og man skulle tro at etaten fikk godt utbytte av seminaret i og med at alle foredragsholderne hadde et forskjellig fokus. Naturvernforbundet fokuserte på hensynet til grønne områder i bybildet og marka i utbyggingssaker. Videre ble behovet for lokaldemokrati fremhevet. Naturvernforbundet understreket at alle interesserte parter bør få informasjon og mulighet til å uttale seg før byggeprosjektet alt er i gang, og utbyggerne må ikke få ture frem som de vil.

Natur og Ungdom hadde fokus på transport og å legge til rette for mindre bilisme både i byen og på innfartsveiene. Dette kan blant annet gjøres ved å satse på kollektivtrafikk, sykkelveier og færre parkeringsplasser i sentrum mente Natur og Ungdom.

Energieffektivisering i bygninger
Bellona valgte å fokusere på de kjempeutfordringene etaten står ovenfor i forbindelse med revidering av både Teknisk Byggeforskrift og Plan- og Bygningsloven, og gjennomføringen av Klima- og Energihandlingspakken for Oslo-regionen.

Bellona viet også stor oppmerksomhet til Plan- og Bygningsetatens rolle i forbindelse med kontroll til at kravene til energibruk i nye bygninger faktisk overholdes av utbygger. Det er altfor mange eksempler på at fokus på lave investeringskostnader og tøffe anbudsrunder fører til at hensyn til miljø kommer i andre rekke. Energiberegninger for en bygning etterspørres vanligvis ikke av Plan- og Bygningsetaten til tross for at de har mulighet til å be om slike beregninger. Kvaliteten på en bygning med hensyn på energibruk sjekkes vanligvis heller ikke i etterkant. Dette har ført til en ukultur i eiendomsnæringen der høye driftskostnader lemper over på forbruker på grunn av dårlig kvalitet på byggene.

Felles for alle innleggene var at Plan- og Bygningsetaten består av fagfolk som må tørre å sette miljøkrav til utbygger og ikke minst bruke tid på å kontrollere at lovverket blir fulgt. Det er på tide at Plan- og Bygningsetaten lar hensynet til miljø og lokaldemokrati gå foran hensynet til inntjeningskrav hos utbyggere.