Nyheter

Avfallsnaivitet i Oslo kommune

Publiseringsdato: 10. november, 2004

Skrevet av: Gunnar Grini

Oslo kommunes avfallsplan er et godt håndverk som skal legge premissene for avfallsarbeidet de fire neste årene. Bellona mener imidlertid at man fortsatt ikke tar inn over seg de utfordringene man står ovenfor når det gjelder å få miljøgifter destruert og ut av kretsløpet.

Avfallsplanen for Oslo kommune adresserer mange av de utfordringene man står ovenfor, blant annet bedre avfallssortering og utnyttelse av de ulike avfallsfraksjonene. SFT har foreslått et deponiforbud for nedbrytbart avfall i 2009. Oslo kommune viser tegn til å være mer ambisiøse og foreslår avvikling av Grønmo som deponi innen 2007. Dette er viktig for å unngå at avfallsressurser som for eksempel våtorganisk avfall havner på søppelfyllinga. Det vil også forhindre at avfall som inneholder miljøgifter som for eksempel CCA-impregnert trevirke havner på deponi og ikke gis en miljøforsvarlig behandling. Man viser også forståelse for avfallsproblematikk ved at man forsøker å finne løsninger for avfallssortering i husholdningene. Forslaget om å innføre avfallssug er en miljø- og byvennlig satsing som også kan kombineres med økt sortering.

Avfallsnaivitet
Avfallsplanen for Oslo kommune baserer seg på det tradisjonelle avfallshierarkiet som prioriterer avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og deponi i nevnte rekkefølge. Bellona mener at en slik tankegang er naiv og ikke lenger er dekkende for de alvorlige problemene som avfallsfeltet må løse. Det økende omfanget av miljøgifter og tilsetningsstoffer i våre produkter innebærer økt vektlegging av produktdesign og destruksjon som midler til å fase ut miljøskadlige stoffer. Mye av dagens avfall er historisk avfall med lang levetid. Historisk avfall som inneholder miljøgifter som PCB eller bromerte flammehemmere må ikke havne på deponi, brukes på nytt eller materialgjenvinnes, men destrueres. Bellona etterlyser en strategi for å fase ut miljøskadlige, tungt nedbrytbare stoffer fra verdikjeden.

Samordning med energi-, klima- og luftkvalitetsmål for Oslo-regionen
Bellona krever at Oslo kommune innfører utsortering av våtorganiske avfall. Råtning av biologisk avfall for å lage biogass er et alternativ som trekker ut energien i avfallet samtidig som man oppnår en etterbruk som for eksempel jordforbedringsmiddel. Dette avfallet representerer en verdifull ressurs og har ingenting å gjøre i forbrenningsovner eller på deponi. Biogass er en CO2-nøytral energikilde og kan brukes både som drivstoff i transportsektoren og i fjernvarmeanlegg som oppvarmingskilde til eiendomssektoren. Dette må sees i sammenheng med de målsetningene man har i klima- og energihandlingspakken for Osloregionen og i tiltakspakken for luftkvalitet i Oslo. Riktig avfallshåndtering kan brukes til å oppnå miljøgevinst på andre områder. Oslo kommune bør nå bruke tid på å samordne planene sine. Det kan gi gode miljøresultater.