Nyheter

Klimautslipp fra avfallsdeponier

Publiseringsdato: 8. november, 2004

Bellona viser til SSB- statistikk om klimautslipp fra avfallsdeponier og oppslaget i Dagsavisen. Det vises også til vedlagte høringsuttalelse fra Bellona oversendt SFT 10.02.04.

 

Miljøverndepartementet
Miljøvernminister Knut Arild Hareide
Postboks 8013 dep
0030 Oslo

08/11-2004

Klimautslipp fra avfallsdeponier

Bellona viser til SSB- statistikk om klimautslipp fra avfallsdeponier og oppslaget i Dagsavisen. Det vises også til vedlagte høringsuttalelse fra Bellona oversendt SFT 10.02.04.

 

De fakta som framkommer, avspeiler tiltaksløshet, manglende investeringsvilje og krampaktig forsvar for gårsdagens avfallsløsninger som har preget store deler av norsk avfallsbransje de siste årene. Et deponiforbud gjennomført først fra 2009 vil forsterke den alvorlige situasjonen som klimagassutslippene fra deponiene medfører.

Avfallsbehandling er kapitalkrevende industriell virksomhet med et langsiktig finansielt perspektiv. Industrisamfunnets avfall forutsetter industriell avfallsbehandling hvis vi ønsker høy gjenvinningsgrad. Myndighetenes rammebetingelser og langsiktighet vil være forutsetninger for de investeringene som foretas. Etter Bellonas mening vil strenge miljø- og gjenvinningskrav snarere utløse enn redusere nødvendige investeringer. Bellona vil også understreke avfallshåndteringens utfordringer i forhold til energipolitiske virkemidler. Utsortert brennbart avfall og biogass er ressurser som må utnyttes.

Bellona vil også trekke fram en annen og svært alvorlig side ved deponering av avfall. De siste måneders undersøkelser iverksatt av SFT, viser at avfallsdeponier er kilder til utslipp av miljøgifter deriblant svært miljøfarlige bromerte forbindelser. Andelen tilsettingsstoffer i produkter har hatt en voldsom økning de siste årene. Behovet for destruksjon av miljøgifter tilsier at avfallsdeponering er en uforsvarlig praksis som forsterker farene for ytterligere utlekking av miljøgifter.

Bellona anmoder Miljøverndepartementet om å iverksette et deponiforbud fra 1. januar 2006. Dette er gjennomførbart og vil gi nødvendige incitamenter til investeringer. Mange avfallsaktører har allerede gjennomført tiltak som forhindrer deponering. Bellona foreslår en streng dispensasjonspraksis som må innebære at aktørene skal fremlegge og få godkjent handlingsplaner for hvordan og i hvilket tidsperspektiv deponiforbudet vil ble overholdt. Dispensasjoner over mer enn to år må ikke forekomme. Et forbud først fra 2009 vil fortsatt gi konkurransefortrinn til de som har unnlatt å ta miljøhensyn ved å utsette nødvendige investeringer eller utelate å gjennomføre miljømessig forsvarlig håndtering av avfallet.

Vedlegg: Bellonas høringsuttalelse «Forslag til strategi for nedbrytbart avfall»

Med vennlig hilsen,

____________________
Olaf Brastad
Styreleder Bellona
____________________
Gunnar Grini
Fagmedarbeider Bellona