Nyheter

Utnytt spillvarmen i Vestfold

Gunnar Grini fra Bellonas Miljøpatrulje ved Essos raffineri på Slagentangen.
Foto: Bellona/Marius Dalen

Publiseringsdato: 31. mai, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

Esso-raffineriet på Slagentangen i Vestfold produserer spillvarme tilsvarende cirka 800 GWh i året. Bellona mener at de gamle planene med å utnytte denne spillvarmen til fjernvarme nå bør realiseres.

Miljøpatruljen:

Spillvarmen fra Essos raffineri på Slagen tilsvarer cirka 800 GWh i året, noe som utgjør 25 prosent av Vestfolds elektrisitetsbehov. Denne energien har man lenge ønsket å utnytte ved å legge fjernvarmenett til Tønsberg. I tillegg har det vært planlagt å bygge et avfallsforbrenningsanlegg for å levere varme til Esso Slagentangen, noe som kunne erstattet raffineriets behov for propan og butan. Det har også vært planlagt å bruke spillvarmen til oppdrett av varmekjær fisk og produksjon av mikroalger som biomasse til fiskefor.

Dette er et miljøprosjekt som ble unnfanget så tidlig som i 1997. Prosjektet har en betydelig klimagevinst, men blir allikevel ikke realisert. Så langt har ingen ønsket å betale for utbygging av infrastrukturen til fjernvarmenettet til tross for sikker varmeleveranse fra et stor energikilde. Et fjernvarmenett fra Slagentangen inn til Tønsberg ville også hjulpet betydelig på forutsigbarheten for oppføring av et avfallsforbrenningsanlegg, fordi man lett kunne koblet seg på fjernvarmenettet dersom Esso-raffineriet en gang i fremtiden skulle forsvinne som kunde.