Nyheter

Bellona positive til nye forskrifter

Publiseringsdato: 25. september, 2006

Kommunal- og regionaldepartementet presenterte i vår forslag til endringer i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven, med blant annet skjerping av energikravene i byggeforskriften med 30 prosent. Disse endringsforslagene ble deretter sendt ut på høring, og Bellonas høringsuttalelse ble 15. september oversendt Kommunal-og regionaldepartementet

Endringsforslagene gjaldt blant annet nye energikrav til bygninger som oppfølging av Soria Moria-erklæringen og EU-direktiv om bygningers energiforbruk samt innføring av begrepet universell utforming. Bellona har i dag sendt sin høringsuttalelse til departementet. Den gjør det klart at Bellonas hovedanliggende i denne saken er å gi vår fulle støttte til regjeringens hovedintensjon om å sikre at både nye bygninger og bygninger som rehabiliteres, skal ha et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard.