Nyheter

Et gigantisk sparepotensial

Oslo
(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 18. juli, 2007

Skrevet av: Ane T. Brunvoll

Hvis Norge tar i bruk tilgjengelig teknologi for energieffektivisering kan energiforbruket reduseres med minst en fjerdedel.

Nordmenn bruker ti ganger mer strøm enn det som er gjennomsnittet i verden. Mens hver person i Afrika bruker rundt 600 kilowattimer (kWh) elektrisk energi i året, bruker hver nordmann hele 25.300 kWh. Overskudd på elektrisitet fra vannkraft har gitt oss gitt lave strømpriser og bidratt til at vi ikke har gjort den innsatsen for energieffektivisering som vi burde ha gjort.

Norges energiforbruk er unødvendig høyt og vår sløsing med energi kan ikke fortsette. I kampen mot klimaendringene er energieffektivisering et sentralt tiltak. Jo mindre forurensende energi vi bruker, jo bedre for klimaet.

Miljøvennlig å spare

All energiproduksjon har konsekvenser for miljøet i større eller mindre grad. Det meste av kraftproduksjonen i Norge kommer fra vann, som riktignok ikke gir store klimagassutslipp, men vannkraftproduksjonen truer biologisk mangfold og skaper konflikter om hvordan norsk natur skal brukes. Ute på oljeplattformene i Nordsjøen kommer energien fra små, veldig forurensende gasskraftverk som ikke renses.

Nå øker energibehovet i Norge, som ellers i verden. For å unngå utbygging av ny og mer forurensende kraft er det avgjørende at vi klarer å redusere energibruken og bruke energi mer effektivt. Den reneste og enkleste måten vi kan skaffe ekstra energi på, er å frigjøre energi ved å bruke mindre.

Bellonas krav

EU har satt seg som mål å redusere sitt energiforbruk med 20 prosent innen 2020. Norge har per mai 2007 dessverre ikke satt seg noe tilsvarende mål. Bellona mener at Norge burde klare å redusere energiforbruket med rundt 25 prosent – det vil si to prosent hvert år i perioden fram til 2020.

Mye energi kan spares både ved riktigere energibruk og mer energieffektive produkter. Energieffektivisering må gjennomføres i absolutt alle deler av samfunnet, private husholdninger inkludert.

Som seks gasskraftverk

Det området hvor det er mest å spare er i bygningsmassen, som står for nesten 40 prosent av Norges energiforbruk. Bellona mener at man kan frigjøre hele 21 terrawattimer (tWh), det vil si 21 milliarder kWh energi, fra bygningsmassen innen 2020. Dette er mulig dersom de planlagte tiltakene, som for eksempel revisjon av teknisk byggeforskrift (fra 2009) følges opp, og nye tiltak iverksettes. 21 tWh er mye, fordi det tilsvarer hele seks gasskraftverk! Samtidig er det relativt lite, fordi det bare krever at man reduserer forbruket med rundt to prosent i året.

Nye regler for bygg

Når det gjelder bygninger har vi allerede kommet et stykke på vei i Norge. Bellona har vært sentral i utformingen av ny teknisk byggeforskrift som kom i februar 2007 og blir obligatorisk i 2009. Gjennom blant annet strengere krav til isolering i nye bygg vil den nye forskriften sørge for energisparing på fire til fem tWh i året.

Utfordringen nå er å få satt i gang tiltak for den eksisterende bygningsmassen, siden den nye forskriften bare omfatter nybygg og meldepliktige rehabiliteringer.

Energimerking

Bellona har også vært en aktiv pådriver for en energimerkeordning for bygg, slik at bygg i likhet med hvitevarer kan merkes med hvor energieffektive de er.

Målsetningen for energimerkeordningen er å synliggjøre energibruk og miljøbelastning ved salg og omsetning av boliger. Ordningen skal påvirke boligprodusenter, utbyggere og byggvareproduksjon til å levere energieffektive boliger, løsninger og produkter. Full innføring av energimerkeordningen skal komme i 2009, og Bellona vil følge prosessen nøye. Hvis denne ordningen blir innført på en bra måte kan den føre til store besparelser i energiforbruket.

Teknologien finnes

Allerede i dag eksisterer teknologi som gjør at man kan spare 10 til 20 prosent av energien vi bruker. Det er med andre ord ikke teknologien det står på, men det mangler gode virkemidler for å få tatt teknologien i bruk.

Det er allerede også bygget flere lavenergibygg som bruker under halvparten av den energien et gjennomsnittshus bruker. Energimerkeordningen vil forhåpentlig føre til at flere velger slike energieffektive løsninger.

Rett energi til rett formål

Utbygging av fjernvarme og annen alternativ oppvarming er viktig for å sikre rett energi til rett formål. Det er et viktig prinsipp at man ikke skal bruke høykvalitetsenergi som elektrisitet til oppvarmingsbehov. I stedet bør man bruke for eksempel pellets, varmepumpe eller fjernvarme til oppvarming.

Hvis man bruker riktig form for oppvarming, og i tillegg har for eksempel et stort solcellepanel på taket, kan man i framtida forhåpentlig slutte å kjøpe strøm utenfra.
Bellonas langsiktige målsetning er at bygninger skal gå fra å være forbrukere av energi til å bli produsenter av fornybar energi.


Denne artikkelen ble også trykket i en publikasjon om Bellonas klimaarbeid kalt "Klimakrisen kan løses", utgitt i juni 2007.