Nyheter

Etterlyser nasjonal plan for biogass

Publiseringsdato: 24. oktober, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Bellona mener at en nasjonal plan for produksjon og bruk av norsk biogass må bli en del av Norges fremtidige klimapolitikk. En fersk rapport viser at potensialet for biogass i Norge er stort.

– Vi trenger en nasjonal plan for hvordan vi skal produsere og bruke norsk biogass. Biogass er en klimavennlig energikilde som kan spille en viktig rolle i å redusere Norges klimagassutslipp, men da må vi legge til rette for det, sier Christine Karlsen i Bellona.

[picture1]
Stort potensial

Norge har et stort potensial for produksjon og bruk av klimavennlig biogass.

På et møte om biogass i Bellonas energiforum i går, la Østfoldforskning fram en fersk rapport som viser at Norge har et potensial som er 15 ganger så høyt som dagens produksjon.

Potensialet er på hele 6 TWh årlig, og det vil si at det er like stort som energiforbruket til 240.000 husstander. Dette kommer i tillegg til potensialet som skogressurser representerer.

Når biogass brennes kan man enten produsere varme eller strøm. Likevel vil nok biogass spille en større rolle i transportsektoren. Om hele det teoretiske potensialet ble brukt som drivstoff ville dette tilsvare om lag 15 prosent av det totale forbruket i veitransporten.

Nasjonal plan

Potensialet på 6 TWh i året, som Østfoldforskning har kommet fram til, er i utgangspunktet et teoretisk potensial. I praksis vil det neppe være mulig å produsere og bruke så mye, men foreløpig er det for tidlig å si noe om hva som vil være realistisk.

Bellona etterlyser derfor en nasjonal plan, for å legge til rette for mer produksjon og bruk av biogass. Fordi det er mange næringer som kan være potensielle produsenter av råstoff til biogass, er det viktig å finne fram til rammevilkår som utløser mest mulig volum fra de ulike næringene.

Det vil være aktuelt at Enova og Transnova får ansvaret for å gi tilskudd til henholdsvis produksjon og bruk av biogass i transportsektoren.

Det må også bygges opp et marked og en infrastruktur for salg og distribusjon av biogass. I dag består biogassbransjen av mange små aktører som med fordel har behov for en bedre samkjøring. Alt dette må en nasjonal plan dekke.

Klimakur 2020

Neste uke starter arbeidet i gruppen som skal se på hvordan Norge kan oppfylle sine klimamål for 2020. Statens forurensningstilsyn (SFT) skal lede gruppen, som er blitt kalt Klimakur 2020.

Gruppen vil legge fram en utredning 1. november 2009 og vil danne grunnlaget for regjeringens vurdering av Norges klimapolitikk, som legges fram for Stortinget i 2010. Allerede nå ønsker denne gruppen ideer og innspill til hvordan klimamålene kan nås.

Bellona mener at utnyttelse og produksjon av biogass må bli en del av Norges framtidige klimapolitikk.

Matavfall = energi

Biogass produseres i dag fra biologisk avfall som for eksempel matavfall, slam, fiskeslo og husdyrgjødsel. Når dette avfallet råtner, produseres det metangass. I motsetning til fossil naturgass er biogass et klimanøytralt alternativ.

I dag finnes det 24 biogassanlegg i Norge, med en samlet produksjon på 115 GWh tilsvarende det årlige forbruket til 4.600 husstander.

I et biogassanlegg produseres både biogass og et avfallsprodukt kalt biorest. Biorest er en sammensetning av ulike avfallsstoffer som er rik på næringsstoffer.

Med gode prosesser kan imidlertid bioresten bli et produkt med høy verdi. Fordi det er så rikt på næringsstoffer kan bioresten for eksempel benyttes til gjødsling.

Dårlig ressursutnyttelse

Selv om biogass kan produseres fra forskjellig biologisk avfall, finner vi den største andelen biogass fra avfallsdeponier – der metangass siver ut. Hvis vi fanger denne gassen, kan den brukes til energiformål, framfor å bli sluppet ut i atmosfæren.

Årlig har avfallsdeponier store utslipp av metan, men kun 15 prosent av disse blir brukt til energi eller varmeproduksjon.

– Dette er svært dårlig ressursutnyttelse. Biogassen går opp i løse lufta, og blir en del av klimaproblemet istedenfor en del av løsningen, sier Karlsen.

Forbud mot brenning

Til neste år vil det bli forbudt å deponere våtorganisk avfall. Dette er en gylden mulighet til å utnytte avfallet til biogassproduksjon. Men det er stor sannsynlighet for at mange selskaper kommer til å brenne avfallet i forbrenningsanlegg, framfor å produsere biogass og biorest.

– Det må innføres et forbud mot å brenne våtorganisk avfall innen 2011, slik at vi får utnyttet potensialet som ligger i dette avfallet, sier Karlsen.

Energiforum

Bellonas energiforum i går, torsdag, handlet om biogass og hva denne gassen kan brukes til, samt hvordan produksjonen kan foregå.

Du finner presentasjonene fra energiforumet til høyre i menyen.

(Artikkelen ble oppdatert 03.11.2008)