Nyheter

Fremtiden er elektrisk

Guido Gerding

Publiseringsdato: 30. november, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

I dag legger Statnett fram sine planer for utbyggingen av el-nettet i Norge. – Planen er positiv til mellomlandsforbindelser og elektrifiseriing av sokkelen, men det går for sent, sier leder for energiavdelingene i Bellona, Janne Stene.

Den vedtatte satsingen på fornybar kraft legger føringer for planen.

– Nettet er en sentral brikke i denne sammenheng og utvekslingskapasitet mot Europa må ha høy prioritet, fortsetter Janne Stene.

– Norge har et stort potensial som produsent av ren kraft og kan være avgjørende i Europas planer om å revolusjonere sitt energiforbruk og -produksjon.

Nødvendig å sikre Norge først?

Den nye nettutviklingsplanen fra Statnett inneholder mye positiv omtale knyttet til behov for mellomlandsforbindelser og elektrifisering av sokkelen, men dessverre opprettholdes de reduserte ambisjonene om kraftutveksling med Europa som ble varslet tidligere i år.

Stene stiller også spørsmål ved Statnetts uttalelse om at det er nødvendig å først sikre et velfungerende system i Norge før en åpner opp for utveksling med Europa.

– Det må være mulig å tenke nytt og se om vi ikke kan finne andre løsninger som gjør at vi sikrer norsk forsyningssikkerhet, samtidig som vi bidrar med vår rene og fleksible vannkraft  i Europas satsing for å redde klimaet, sier Stene.

Grønne sertifikater påskynder elektrifiseringen

El-sertifikatordningen som vil tre i kraft 1.1.2012, vil føre til at Norge vil bygge ut store mengder fornybarkraft frem mot 2020. For å få denne nye kraften frem til konsument er det nødvendig med tilstrekkelig kapasitet i nettet.

– Samtidig vet vi at vi går mot et kraftoverskudd, sier Janne Stene. – Det økte tilbudet vil kunne benyttes til nytt konsum i Norge i form av f.eks. elektrifisering av sokkelen og av deler av transportsektoren og også som bidrag til andre lands satsing på fornybarenergi.

Enklere konsesjonsprosess nødvendig

Bellona støtter Statnetts ønske om en forenklet konsesjonsprosess.

– Vi begynner å få dårligere tid når det gjelder vårt behov for å redusere klimagassutslippene og omlegging fra fossil energibruk til fornybarkraft er avgjørende for å redusere klimagassutslippene, slår Stene fast.

– Det er behov for et solid nett for å frakte denne kraften. Vi kan ikke vente mange år på denne utbedringen. Vi er avhengige av et pålitelig konsesjonssystem, men vi tror ikke at dobbel behandling, som vi ofte ser i dag, sikrer dette.

Oppfordringen fra Stene er klar:

–Regjeringen må ta tak i dette i nettmeldingen som snart legges frem.

For kommentarer eller informasjon, kontakt:

Leder for energiavdelingen, Bellona, Janne Stene, +47 954 75 122, janne@bellona.no

Kommunikasjonsrådgiver Ruth Lothe, +47 905 11 493, ruth@bellona.no