Nyheter

Bellonas kommentarer til regjeringens avfallsstrategi: Når blir ord til handling?

Publiseringsdato: 7. august, 2013

Skrevet av: Bellona

Regjeringens avfallsstrategi “fra avfall til ressurs”, som ble fremlagt mandag 5.august, er det vanskelig å være uenig i på et overordnet nivå. - Målene er borte og utredningsoppgavene ser ut til å bli stadig flere, på tross av at det foreligger gode og gjennomarbeidede underlagsrapporter på hundrevis av sider, konstaterer Olaf Brastad, seniorrådgiver i Bellona.

Til tross for at regjeringens nye avfallsstrategi inneholder mange viktige elementer er dokumentet samlet sett dessverre svært mangelfullt.

– Bellona er tilfreds med at strategien har et tydelig ressursperspektiv i stedet for det tradisjonelle ensidige fokuset på hygiene og renovasjon. Samtidig er det viktig at regjeringen tar inn over seg utfordringene knyttet til den økende kompleksiteten i fremtidig avfall og betydningen av å destruere det økende tilfanget av miljøgifter på en bedre måte, uttaler Brastad.

Videre opprettes avfallsrådet Bellona har bedt om sammen med Norsk Industri og Avfall Norge. Det er også positivt at produsentansvarsordninger videreføres og utvides til å innbefatte fritidsbåter og utstyr fra fiskeri- og oppdrettsnæringene. Når det varsles strengere kontroll og sterkere straffereaksjoner for brudd på avfallsregelverket, tas et mangeårig Bellona-krav til følge.

Bellona er skuffet over at den nye avfallsstrategien mangler oppdaterte målsetninger og er oppsiktsvekkende svak når det gjelder konkrete virkemidler.

Til tross for at Miljøverndepartementet har brukt nærmere to år på utarbeidelsen av strategien, og at hundrevis av sider med utredninger og underlagsrapporter med tydelige anbefalinger er levert, inneholder strategien knapt noe innsatsområde hvor virkemiddelbruken går lenger enn et løfte om dialog med næringslivet om mulige virkemidler. Dette tolker Bellona som et uttrykk for at regjeringen foreløpig mangler vilje til å følge opp avfallspolitikken på en forpliktende måte.

– Vi er også skuffet over at strategien ikke stiller krav om forbehandling av avfall til forbrenningsanlegg til tross for at dette er en forutsetning både for optimal forbrenning, minimering av miljøgifter og effektiv utsortering av avfallsfraksjoner til materialgjenvinning, fastslår Brastad.

Bellona savner også tydeligere krav til utsortering av andre gjenvinnbare avfallsfraksjoner enn plast både for husholdninger og næringsvirksomheter.

– Vi konstaterer at regjeringen argumenterer godt for et krav om utsortering av matavfall i sin fremlagte avfallsstrategi, men synes det er beklagelig at vi må vente på en ytterligere utsatt biogasstrategi før dette kravet eventuelt presenteres, sier Brastad.

Effektive virkemidler for minimering av samfunnets avfallsmengder vil etter Bellonas oppfatning måtte gripe langt inn i ansvarsområdene til en rekke andre departementer, og forutsetter en overordnet politisk holdning på dette området.

Bellona har invitert alle sine samarbeidspartnere samt andre relevante aktører på feltet til å gjennomgå strategien, mandag 12.august.

Kontaktperson: Olaf Brastad, 97680324