Følger ikke opp løfter om CO2-frie gasskraftverk

 

 

 

I Sem- erklæringen lovet regjeringen en økning i forskningsmidlene til energiforskning og CO2-frie gasskraftverk via Forskningsrådet med 100 millioner kroner over to år. Årets budsjett legger opp til en økning på 35,6 millioner og ligger med det langt unna å nå sin egen målsetting.

I pressemeldingen i forbindelse med budsjettet hevder OED å videreføre satsingen på miljøvennlig gassteknologi med 50 millioner. Det ble i revidert budsjett opprettet en ny post for dette (kap. 1827 post 70), men Bellona kan ikke finne igjen denne posten i budsjettforslaget og stiller seg derfor undrende til om bevilgningen har falt ut under trykkingen av budsjettet.

Det regjeringsoppnevnte gassteknologiutvalget foreslår i NOU 2002:2 Gassteknologi, miljø og verdiskapning, at det opprettes en kapitalbase som kan gi grunnlag for en årlig satsing på om lag 300 millioner kroner for å finansiere forskning, kompetanseutbygging, teknologiutvikling, demonstrasjon og kommersialisering. Uavhengig av om den aktuelle bevilgningen har falt ut i trykken eller om den er så liten at den ikke kan leses ut av budsjettet, så er det langt mellom behov og virkelighet.