Nyheter

IPCC-rapport om lagring av CO2

Publiseringsdato: 15. juni, 2004

Skrevet av: Vanja Bjørke

FNs klimapanel, IPCC, skriver for tiden på en rapport om innfanging, transport og lagring av CO2. Etter planen skal rapporten komme ut i 2005. Dette representerer et gjennombrudd i arbeidet for CO2-deponering som viktig virkemiddel for å møte klimautfordringene.

 

 

 

Bellona mener dette er en svært viktig rapport, ettersom den sender et sterkt signal om at CO2-deponering ses på som et viktig virkemiddel for å oppnå betydelige kutt i CO2-utslippene. Det begynner å haste for å finne konkrete løsninger, og den kommende rapporten kommer vil kunne tilrettelegge for en mer informert samfunnsdebatt. Bellona er akseptert som høringsinstans for denne rapporten.

–> Lagring som klimatiltak
Hensikten med CO2-lagring fra et miljøsynspunkt er å hindre utslipp av CO2 til atmosfæren. Det er foreløpig lite som tyder på at verden vil greie å stabilisere utslippene av klimagasser i første omgang. Mellom 1995 og 2001 økte de globale CO2 -utslippene med 1,3% per år. Globalt sett er produksjon av elektrisitet den største synderen, og sto for ca. 34,8% av CO2-utslippene i 2001. Fossilt brensel er stadig den dominerende energikilden, med 86% av markedsandelen.

Målsettingen for Kyoto-protokollen er å få ned klimagassutslippene med 5,2% under 1990-nivå mellom 2005 og 2012.

Videreutvikling av teknologi for utskilling og lagring av CO2, og investeringer i basis infrastruktur for transport av CO2 til Nordsjøen vil sette Norge bedre i stand til å oppfylle sine framtidige utslippskrav. Dette fordi en infrastruktur da vil ligge klar til å ta i mot enorme CO2-mengder.

Stort lagringspotensiale
Den norske sokkelen har stort potensiale når det gjelder lagring av CO2. Store deler av Nordsjøen oppfyller kravet om seismisk stabilitet, og det teoretiske potensialet for ren deponering av CO2 i akviferer er estimert til et hundretalls milliarder tonn CO2. Europa har ingen realistiske alternativer som kan matche dette. Norsk spisskompetanse på offshore-teknologi ligger i tét på verdensbasis, og er klar til å tas i bruk på deponering, dersom alt legges til rette økonomisk.

– Norge burde jobbe aktivt for at geologisk lagring av CO2 godskrives som et tiltak innenfor Kyoto avtalen, slik at Norge ikke behøver å bære den totale økonomiske byrden for et slikt prosjekt på egenhånd, sier energiansvarlig i Bellona Marius Holm

Hydrogensamfunn
Hydrogen peker seg ut som den beste rene energibæreren for transport. Målet er at all hydrogen skal kunne produseres med fornybar energi, men på kort sikt er dette urealistisk. Samtidig er det helt nødvendig å redusere utslippene av klimagasser nettopp på kort sikt dersom vi skal unngå dramatiske konsekvenser av klimaendringer. I mellomtiden er vi nødt til å begynne å bevege oss mot det fornybare samfunnet, og vi blir nødt til å tenke nytt og investere i en del ny infrastruktur og teknologi.

Norges oppgave som en stor gassnasjon blir derfor å bygge en farbar bro over kløften mellom dagens oljeøkonomi og fremtidens fornybare samfunn. Løsningen er å ta karbonet ut av naturgassen og deponere det som CO2 mens man produserer ren kraft og rent drivstoff.

– Hydrogenprodukjson basert på naturgass med CO2-rensing og deponering i Norge vil kunne forsyne hele Europas transport sektor med ren energi, sier Holm.