Nyheter

Naturkraft bryter utslippskonsesjonen

Publiseringsdato: 29. juni, 2005

Skrevet av: Bellona

Naturkraft feilinformerer om kostnader for CO2-håndtering. De bruker foreldede tall for rensing og tåkelegger de nasjonale kostnadene i forbindelse med kvotehandel av CO2.

PRESSEMELDING:

Bryter konsesjonsvilkårene

Naturkraft hevder i Stavanger Aftenblad 28. juni at strømmen vi bli 13-15 øre/KWh dyrere med CO2-håndtering. Tallene de bruker er flere år gamle. Naturkraft vet like godt som Bellona at kostnadene i dag er nærmere halvert.


Videre sier Naturkraft at kostnaden ved å slippe ut CO2 fra dette gasskraftverket kun beløper seg til 23 mill kr for ett år. Dette er svært misvisende. Naturkraft forutsetter da at de kun skal betale CO2-kvoter for ti prosent av utslippene, og at de resterende 90 prosent skal betales av staten.


I utslippskonsesjonen heter det at ”Naturkraft skal legge til rette for separasjon og deponering av CO2 og delta aktivt i forskning og utvikling av denne teknologien slik at den tas i bruk”. Med sin feilinformasjon om kostnadsnivået bidrar Naturkraft isteden til å forsinke at denne teknologien tas i bruk, og opptrer dermed ikke i henhold til vilkårene.


Bruker gamle kostnader for CO2-håndtering

At rensekostnaden er vesentlig lavere vises i arbeid utført i CCP-prosjektet (Carbon Capture Project, der selskapene Chevron, Norsk Hydro, Statoil, Shell, Suncor, Texaco og BP Amoco deltok), og i AkerKværner/GassTEK-studiet som Naturkraft selv har vært en av oppdragsgiverne for.


– Med utgangspunkt i beregninger gjort av bl.a. Aker Kværner og GassTEK er rensekostnadene betydelig lavere enn tidligere antatt. I tillegg er anslaget knyttet til transport og deponering av CO2 for høye. Dette medfører at kostnadsanslagene for CO2 -håndtering som Naturkraft opererer med i Stavanger Aftenblad er vesentlig høyere, sier Bellonas finansrådgiver Viktor Jakobsen.


I tillegg til kostnadene med rensing kommer utgifter knyttet til komprimering, transport og deponering. Dette vil øke kostnadene noe, men utgjør ikke en vesentlig del av kostnadene forbundet med CO2-håndtering. Disse kostnadene vil imidlertid dekkes med god margin av fortjenesten dersom CO2en benyttes og selges til meroljeutvinning.


Forutsetter statlige subsidier av forurensning

– Naturkrafts forutsetning om 90 prosent gratis utslippskvoter vil medføre at staten sponser forurensende gasskraftverk med nær 200 mill NOK per år, gitt dagens kvotepris. Dersom disse kvotene fortsatt gis gratis innebærer dette en direkte subsidie til forurensning, sier Beate Kristiansen, leder for energiarbeidet i Bellona.


Fordi vi slipper ut mer enn våre forpliktelser i henhold til Kyotoprotokollen står staten Norge overfor følgende alternativer 1) å kjøpe kvoter i utlandet 2) å investere i CO2-håndtering Norge. Bellona mener det er bedre å subsidiere rensing enn forurensning.


Hareide har alle muligheter

– AS Norge står altså overfor en situasjon der kostnadene for CO2-håndtering ser ut til å være nær 200 kr per tonn. Nå ligger det an til at staten isteden vil subsidiere forurensning med nesten 200 kr per tonn. Bellona oppfordrer miljøvernminister Knut Arild Hareide om å sette seg inn i dette regnestykke. Hareide er selv siviløkonom, og som miljøvernminister har han hjemmel i både forurensningsloven og konsesjonsvilkårene til å kreve CO2-håndtering så lenge det ikke utgjør en urimelig kostnad for kraftverket.. Vi er sikre på at han, med de riktige tallene på bordet, selv vil se hva som er best og hva som faktisk lønner seg, sier Bellonas fagmedarbeider Marius Holm.


Bellona kontaktpersoner:

Beate Kristiansen, leder Bellonas energiavdeling, tlf: 995 72 077

Marius Holm, fagmedarbeider Bellonas energiavdeling, tlf: 957 21 632