Nyheter

Bellona anbefaler CO2-fangst på Mongstad

Publiseringsdato: 3. november, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

I en høringsuttalelse til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) uttrykker Bellona støtte til kraftproduksjon på Mongstad, men anbefaler at det bygges med CO2-fangst. Bellona mener også NVE bør be Statoil om tilleggsutredninger.

 

 

 

Bellonas høringsuttalelse er skrevet i forbindelse med Statoils konsesjonssøknad og konsekvensutredning for gasskraftvarmeverk på Mongstad, som ble avgitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i juni i år. Søknaden gjelder Statoils ønske om anleggskonsesjon for oppføring av et gasskraftvarmeverk på Mongstad. I sin utredning av prosjektet konkluderer Statoil blant annet med at CO2-fangst ikke vil være lønnsomt på Mongstad.

Bellona mener Statoils konsekvensutredning ikke er tilfredstillende med hensyn til vurderingene av CO2-fangst, og anbefaler NVE å be om tilleggsutredninger der det gjøres rede for et økonomisk optimalisert fangstanlegg, og der investeringskostnader og driftskostnader er estimert på en transparent og adekvat måte. Videre anmoder Bellona NVE om å be Statoil gjøre rede for mulighetene for bygging av et vesentlig større kraftverk med CO2-fangst på Mongstad. Bellona mener det er flere miljømessige og økonomiske årsaker som gjør dette interessant:

  • Det er grunn til å anta at etterspørselen etter kraftforsyning fra land til offshoreinstallasjoner vil øke. Årsaken er press i lisensene om å redusere driftskostnadene i petroleumsproduksjonen. Eksisterende kraftproduksjon på sokkelen har høye driftskostnader på grunn av lav virkningsgrad, høye vedlikeholdskostnader samt CO2-avgiften offshore. I tillegg vil man på sokkelen i nær fremtid stå overfor krav om reduserte NOx-utslipp fra turbiner offshore, som et ledd i norsk oppfyllelse av Gøteborg-protokollen.
  • Etableringen av en verdikjede for CO2, jfr. Soria Moria-erklæringen, gjør det interessant å øke CO2-produksjonen på Mongstad, med tanke på å skaffe tilveie tilstrekkelig mengder CO2 til EOR-prosjekter på sokkelen.
  • Økt kraftproduksjon med CO2-fangst fremstår som en miljømessig bedre løsning på økningen i det alminnelige kraftforbruket i regionen enn bygging av større overføringskapasitet fra kraftverkene omkring Hardangervidda.