Nyheter

Havlagring av CO2 for risikofylt

Havlagring av CO<sub>2</sub> kan føre til eksplosjoner og forsuring av havvannet.
Foto: University of Hawaii

Publiseringsdato: 8. desember, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

En ny studie viser at havlagring av CO2 innebærer flere farer. I motsetning til CO2-deponering i geologiske formasjoner under havbunnen, slik Bellona er for, kan CO2-deponering direkte i havet føre til eksplosjoner og forsuring av vannet.

Enkelte forskere har foreslått deponering av CO2 direkte i havet som en mulig løsning for å håndtere utslipp av klimagasser. Ideen går ut på å omdanne CO2 slik at den blir flytende, for så å deponere den nede i havdypet. Flere forsøk har blitt gjennomført, blant annet i Japan og på Hawaii, på dette feltet. Nå viser imidlertid en ny studie at slik havlagring er risikofylt på flere måter.

Eksplosjonsfare
Professor Youxue Zhang ved Universitetet i Michigan har utviklet en modell for å undersøke hvordan CO2 reagerer i havet ved deponering på ulike dybder og temperaturer. Hans resultater viser at ved deponering på mindre enn 3000 meters dybde blir ikke CO2 liggende men omdannes tilbake til gassform og stiger til overflaten. Hvis denne omdanningsprosessen skjer raskt, er det stor fare for eksplosjoner. I følge Zhang er man bekymret for eksplosjonsfaren ettersom flere alvorlige hendelser har inntruffet i forbindelse med CO2 i vann. I 1986 slapp store mengder CO2 ut fra undersjøiske geotermiske kilder i Nyos-innsjøen i Kamerun. Resultatet var en gasseksplosjon der 1700 mennesker ble kvalt til døde av de store mengdene konsentrert CO2 som slapp ut. To år tidligere førte et liknende CO2-utslipp fra Monoun-innsjøen, også i Kamerun, til at 37 mistet livet.

Zhangs studie viser at flytende CO2 injiseres på minst 3000 meter dyp for at den skal bli liggende og ikke boble opp til overflaten, og ut i atomsfæren. – På denne dybden er flytende CO2 tyngre enn sjøvann, og vil derfor synke og oppløses i havet, forklarer Zhang til Bellona Web.

Ved slik deponering er det imidlertid et nytt problem som melder seg – forsuring av havet. Når CO2 kommer i kontakt med sjøvann omdannes gassen til karbonsyre. I store mengder påvirker denne karbonsyren surhetsgraden i havet, noe som igjen kan påvirke dyre- og plantelivet. Forsuring kan blant annet føre til at havorganismer som for eksempel koraller, skjell og plankton mister evnen til å bygge skall av kalsiumkarbonat. Dette er fordi kalsiumkarbonatet går i oppløsning dersom vannet er for surt.

Norge sa nei
Også i Norge har havlagring av CO2 vært et aktuelt tema. I 2002 høstet daværende miljøminister Børge Brende massiv kritikk fra faglig hold da han av miljømessige hensyn sa nei til norsk deltagelse i et internasjonalt forskningseksperiment for å undersøke effektene av havlagring av CO2.


Deponering til geologiske formasjoner beste løsning
Bellona mener CO2-deponering til geologiske formasjoner er den klart beste løsningen for lagring av klimagassen. Fordelen ved slik deponering er at CO2 kan brukes til meroljeutvinning på oljefelt istedenfor naturgass, og for deretter å deponeres i olje- og gassbrønnene når de er tomme. I de tomme reservoarene ligger CO2 trygt uten fare for lekkasjer, slik tilfellet er med deponering i havet. I tillegg skapes det både en økonomisk og en miljømessig gevinst.