Nyheter

SFT vil ha CO2-håndtering på Tjeldbergodden

Publiseringsdato: 18. januar, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

SFT anbefaler Miljøverndepartementet om å kreve CO2-håndtering fra dag én ved Statoils planlagte gasskraftverk på Tjeldbergodden. – Det eneste riktige, sier leder for Bellonas energiavdeling, Beate Kristiansen.

SFT presenterte sin anbefaling på en pressekonferanse i Oslo i dag tidlig. I sin begrunnelse skriver SFT blant annet at gasskraftverket vil, uten rensing, øke Norges utslipp av klimagasser med mer enn fem prosent i forhold til 1990. Det tilsvarer utslipp fra én million privatbiler.

Bellona mener SFT har fattet en god beslutning som er i tråd med Bellonas anbefalinger.

– Vi er godt fornøyd med SFTs anbefalinger til Miljøverndepartementet, sier Kristiansen, som var til stede på pressekonferansen. – Dette er det eneste riktige både med hensyn til miljøet og i arbeidet med å realisere en CO2-verdikjede. Dette har vi vært med på å legge grunnlaget for gjennom vårt mangeårige arbeid, og spesielt med rapporten om en CO2-verdikjede som ble lansert i august i fjor, sier hun.

Bellona har arbeidet med Tjeldbergodden-saken helt siden prosjektet ble lansert, og skrev en utfyllende høringsuttalelse til SFT og NVE. Der dokumenterte Bellona at kostnadsberegningene i Statoils konsekvensutredning var preget av feilaktige forutsetninger og fordyrende regnefeil. – Vår høringsuttalelse gav SFT faglig grunnlag for å kreve CO2-håndtering, sier hun.

Kristiansen mener det er viktig at Statoil nå går i gang med å prosjektere CO2-håndtering.

– SFTs beslutning er et viktig insentiv for å få Statoil til å gjøre en reel prosjektering av CO2-fangst på Tjeldbergodden. De studiene de har gjort til nå har vært mangelfulle og basert på urealistiske forutsetninger, sier hun.

Fremmer teknologisk utvikling
SFT begrunner sin anbefaling ytterligere ut fra et teknologisk perspektiv. – Kravet bør gjøres gjeldende fra første dag for å fremskynde en nødvendig teknologisk utvikling og for at det ikke skal skapes tvil om beslutningen som er fattet, sier SFT-direktør Håvard Holm i en pressemelding. – Uten rensing er CO2-utslippet fra det planlagte gasskraftverket på Tjeldbergodden svært høyt. Vi mener Norge må legge til rette for utvikling av energisystemer basert på fossile brensler med CO2-håndtering, sier han.

Under spørsmålsrunden på den etterfølgende pressekonferansen la Holm til at beslutningen var basert på lang erfaring med å sette krav til industrien fordi det gir fortgang i utviklingen og implementeringen av miljøvennlig teknologi.

– Urealistisk av NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har behandlet selve konsesjonssøknaden for bygging på Tjeldbergodden, og presenterte i dag sin beslutning om å gi Statoil konsesjon til å bygge et 860 MW gasskraftverk. NVE krever imidlertid ikke at Statoil skal implementere CO2-håndtering. I en pressemelding begrunner direktoratet dette ståstedet med at ”Reinsing og bruk av CO2 i oljeutvinninga har særs høge kostnader”, og at ” CO2-handtering ikkje vil vera samfunnsøkonomisk lønsamt for anlegget på Tjeldbergodden åleine.” NVE krever i steden at Statoil legger til rette for CO2-håndtering slik at dette kan implementeres senere.

Til tross for NVEs beslutning om å ikke kreve CO2-håndtering vil ikke dette ha konsekvenser for saken. Statoil har fått konsesjon etter energiloven, men er også avhengig av utslippstillatelse etter forurensningsloven. – Heldigvis er det ikke NVE som avgjør dette, sier Marius Holm, rådgiver i Bellona. – SFT råder miljøvernminister Helen Bjørnøy til å kreve CO2-håndtering fra dag en. Det er helt utenkelig at Bjørnøy skulle overprøve en slik tilrådning. Det er derfor helt usannsynlig at det blir bygd gasskraftverk uten CO2-håndtering på Tjeldbergodden, sier Holm.

Likevel stiller Bellona seg undrende til NVEs beslutning. – Vi synes det er uforsvarlig av NVE å gi konsesjon til en løsning som det ikke er realistisk å få bygget, sier Kristiansen. – Gasskraftverk uten CO2-håndtering har svak lønnsomhet på grunn av høye gasspriser. Men når gassprisene er høye, er også oljeprisene høye. Da blir verdien av CO2 som fanges inn og benyttes til meroljeutvinning desto høyere. Bruk av CO2 til meroljeutvinning kan få økonomi i gasskraftverket, samtidig som det er et uttalt politisk mål å få til CO2 håndtering. En slik verdikjede er avhengig av mest mulig CO2, sier Kristiansen.

I pressemeldingen skriver NVE også at selv om gasskraftverket på Tjeldbergodden blir bygget, må de totale norske utslippene av CO2 holde seg innenfor rammene av internasjonale klimaavtaler. Av denne grunn må den forventede økningen i utslipp fra anlegget derfor kompenseres av internasjonale kvotekjøp eller nasjonale tiltak.

Bellona setter spørsmålstegn ved denne begrunnelsen. – Vi mener at internasjonale kvotekjøp for kan bli veldig dyrt, og det finnes ingen nasjonale tiltak som kan oppveie for en slik økning i utslipp, sier Kristiansen. – NVE viser heller ikke til planlagte tiltak som vil kunne kompensere for disse utslippene, sier hun.

Miljøverndepartementet skal nå vurdere henstillingen fra SFT før de tar den endelige beslutningen om CO2-håndtering skal implementeres på Tjeldbergodden.