Nyheter

Innledende forhandlinger om CO2-verdikjede

Publiseringsdato: 8. februar, 2006

Skrevet av: Aage Stangeland

Myndighetene har gitt firmaet Gassco ansvar for å koordinere innledende forhandlinger om etablering av en CO2 verdikjede i Norge. I denne forbindelse inviterte Gassco alle interessenter til møte på Karmøy 7. februar.

Hensikten med møtet var å identifisere potensielle bidragsytere i arbeidet med å etablere en CO2 verdikjede, og både oljeselskaper, kraftselskaper, teknologimiljøer og miljøorganisasjoner var til stede.

Bellona er positive til den prosess som er satt i gang, og Bellona registrerer med glede at den tidligere holdningen om at ”en CO2 verdikjede er vanskelig å få på plass” nå er snudd til en holdning hvor man fokuserer på hva som skal til får å etablere en CO2 verdikjede.

En verdikjede for CO2 vil omfatte rensing av CO2 fra store punktkilder som gasskraftverk og prosessanlegg, fangst av CO2, transport, deponi og bruk av CO2 til EOR, dvs. injisering av CO2 i oljefelt slik at oljeproduksjonen øker.

For å etablere en verdikjede for CO2 er det viktig at økonomiske og juridiske rammevilkår legges til rette. Gassco har kun fått i mandat å utarbeide en rapport om hvordan den fysiske verdikjeden kan etableres uten at økonomiske og juridiske rammebetingelser vurderes. Bellona frykter derfor at Gasscos arbeid kun vil munne ut i en rapport uten at dette følges opp av myndigheter og private aktører, men håpet er at arbeidet kan være starten på etablering av en CO2 verdikjede.

På møtet tirsdag 7. februar presenterte Gassco den videre prosessen for arbeidet. Gassnova vil lede arbeidet med å definere CO2 kilder og fangstteknologier. Gassco vil lede arbeidet med transportløsninger og Petoro vil lede arbeidet med lagring av CO2 og injeksjon av CO2 for EOR (meroljeutvinning). Både Gassco, Gassnova og Petoro presenterte sitt foreløpige arbeid, og flere kommersielle aktører holdt foredrag om sine erfaringer med CO2 fangst og injeksjon. Møtet bar preg av utveksling av informasjon, og de forskjellige selskapene var i stor grad enige om den videre arbeidsprosessen. Det er imidlertid klart at etablering av en CO2 verdikjede vil kreve store investeringer, og så lang er det ikke klart hvordan utgiftene skal fordeles, men det ligger i kortene at staten må spille en aktiv rolle i de nødvendige investeringer.

Gassco skal levere sin rapport 1. juni 2006. Arbeidet vil omfatte identifisering av kilder for CO2, transportløsninger, og mulighet for bruk av CO2 til EOR. Målsetningen med arbeidet er å klargjøre i hvilken grad det er basis for å etablere en CO2 verdikjede på kommersielt grunnlag. Bellona har allerede gjort en slik vurdering i sin CO2 rapport, og Bellonas arbeid konkluderer med at det vil være både miljømessig og kommersielt lønnsomt å etablere en CO2 verdikjede.

Bellonas arbeid med CO2 verdikjeden ble presentert på møtet av Viktor Jakobsen.