Nyheter

CO2-Håndtering

Figur 1. Anlegg for etterensing av CO2 fra eksosgass. Kilde: IPCC

Publiseringsdato: 14. mars, 2006

CO2-håndtering er en samlebetegnelse som omfatter fangst, transport og forsvarlig lagring av CO2. Bruk av denne metoden, kombinert med storstilt satsing på effektiv utnyttelse av energien og økt bruk av fornybar energi, er en forutsetning for å kunne stabilisere klimaet og forsuringen av havet.

Fangst av CO2
Av praktiske og økonomiske årsaker vil fangst av CO2 foregå ved store utslippskilder fortrinnsvis fra fossilbasert kraftproduksjon og industrielle prosesser. Vanligvis består eksosgassen fra slike kilder bare av en liten andel CO2. Denne andelen må skilles ut før deponering.

Det finnes en rekke teknologier for fangst av CO2. For å kunne rense eksisterende utslipp kan såkalt etterrensing av eksosgassen benyttes, for nybygde kraftverk kan renseprosessen for CO2 være en mer eller mindre integrert del av kraftproduksjons­prosessen. Teknologiene oppsummeres i tre hoved­teknikker:

  • Etterrensing av eksosgassen
  • Utskilling av CO2 før forbrenning
  • Forbrenning ved bruk av eksakt mengde oksygen

Etterrensing av eksosgassen gjøres ved at CO2 trekkes ut av eksosen. Til dette benyttes kjemisk rensing ved hjelp av en absorbent (amin væske, karbonat eller lignende, som er kjemiske stoffer som trekker til seg CO2), ofte i kombinasjon med mekanisk rensing. Absorbenten kjøles ned før den kommer i kontakt med eksosgassen, og varmes senere opp for å frigjøre CO2 i konsentrert form. Ca. 80-90 prosent av CO2-mengden i eksosen fanges inn ved bruk av slike teknologier.

bodytextimage_CO2-haandt-fig-2.jpg

I dag foregår det deponering av CO2 i den vannfylte Utsira-formasjonen i Nordsjøen. På grunn av at naturgassen på Sleipnerfeltet inneholder mer CO2 enn det som er lov i henhold til salgsspesifikasjonen, skilles denne ut og deponeres.

CO2 til meroljeutvinning
En kostandseffektiv strategi for deponering av CO2 er å ta gassen i bruk til meroljeutvinning, populært forkortet EOR (Enhanced Oil Recovery). CO2 har en vaskende effekt på oljen i reservoarene, slik at ved bruk av CO2 som injeksjonsmiddel (i dag benyttes vann eller naturgass) vil en del oljefelt kunne produsere mer olje enn med andre metoder, og reservoarets levetid øker. Teknikken er vel utprøvd i bl.a. USA.

På tilsvarende måte som ved EOR kan CO2 også injiseres i gassfelt for å øke feltets gassproduksjon. Dette kalles EGR (Enhanced Gas Recovery). I tillegg kan CO2 injiseres i kull-felt for å øke produksjonen av metan som finnes naturlig sammen med kull i geologiske formasjoner. Dette refereres ofte til som Coal Bed Methane Recovery.

Slik bruk av CO2 gjør at CO2 får en verdi for olje‑, gass- og kullselskaper. Dermed kan dette bidra til å få lønnsomhet i utbygging av infrastruktur for deponering av CO2.