Nyheter

Nå må miljøvernministeren på banen!

Bellona

Publiseringsdato: 5. juli, 2006

Skrevet av: Mette Martinsen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i dag Statoil konsesjon til det planlagte gasskraftverket på Mongstad i Hordaland. NVE frarådet videre at gasskraftverket bygges med CO2-håndtering, til tross for at dette ikke ligger innenfor direktoratets saksområde.

Det planlagte gasskraftverket vil gi en utslippsøkning på 1 million tonn CO2-ekvivalenter per år. NVE skriver på sine hjemmesider at anlegget har moderate negative miljøvirkninger lokalt og regionalt, til tross for at de norske utslippene vil øke med 1,7 prosent som følge av utslippene. Men uansett hvordan man snur og vender på det, må Norge forholde seg til sine Kyoto-forpliktelser. Det vil si at enten må Norge kjøpe seg ut av problemene ved hjelp av internasjonale kvotekjøp, eller, som NVE sier; ved hjelp av nasjonale tiltak.

NVEs argument for å fraråde gasskraftverk uten CO2-håndtering er begrunnet i at rensing og bruk av CO2 i oljeutvinning er kostbart, og at det er tvilsomt hvorvidt CO2-håndtering vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt for gasskraftverket på Mongstad alene. Bellona avga i sin tid en høringsuttalelse hvor man mente at konsekventutredningen ikke var tilfredsstillende med hensyn til vurderingene av CO2-fangst, og kom med en klar anbefaling til NVE om at det ble gjort en tilleggsutredning der det ble gjort rede for et økonomisk optimalisert fangstanlegg. Dette har NVE tydeligvis ikke funnet hensiktsmessig.

– Det er høyst beklagelig at NVE ikke anbefaler CO2 rensing på Mongstad. Vi kjøper heller ikke NVE’s argumenter om at dette ikke vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt. Bellona viste i sin CO2 til EOR rapport som ble publisert i fjor at bruk av CO2 vil være lønnsomt så lenge man tar hensyn til det hele inntekstpotensialet, dvs. både inntekter fra økt oljeproduksjon, økte skatteinntekter til staten og bortfall av CO2 kvoter som jo må kjøpes inn dersom man ikke renser CO2 utslippene, sier Aage Stangeland, rådgiver i Bellona.

Selv om NVE fraråder krav om CO2-rensing på Mongstad, vil ikke dette bli enden på visa. Statoils søknad om utslippstillatelse for CO2 skal behandles av SFT, som gir en tilrådning til miljøverndepartementet, som avgjør om det skal stilles krav om CO2-håndtering eller ikke. – Med utgangspunkt i Soria Moria erklæringen, er det helt utenkelig at Miljøvernminister Helen Bjørnøy skulle unnlate å sette absolutt krav om CO2-håndtering på gasskraftverket, sier Marius Holm i Bellona. Hva NVE mener om dette spørsmålet er egentlig helt irrelevant. NVE gir konsesjon til energiproduksjon etter Energiloven, og har ingen myndighet til å vurdere utslipp av CO2, som er regulert av forurensningsloven. – Vi har i et brev til Olje- og energidepartementet bedt om at NVEs lovanvendelse gjennomgås. Forvaltningsmessig er det helt hårreisende at NVE blander seg opp i saksområdet til en annen etat på den måten. NVEs vurderinger av CO2-håndtering holder overhodet ikke mål faglig sett, men heldigvis er NVE irrelevante i dette spørsmålet, sier Holm.