Nyheter

IEA samarbeider med Bellona om CO2-håndtering

Publiseringsdato: 20. desember, 2006

Det Internasjonale Energibyrået (IEA) jobber for å redusere globale CO2-utslipp, og har fattet interesse for Bellonas arbeid med CO2-håndtering. I forrige uke var Bellona og holdt foredrag for IEA i Paris.

Det Internasjonale Energibyrået (IEA) jobber med å identifisere tiltak som kan bidra til kraftige reduksjoner i globale CO2-utslipp. Et aktuelt tiltak er CO2-håndtering, og IEA har derfor opprettet en arbeidsgruppe som skal vurdere strategier for hvordan CO2-håndtering kan etableres over hele verden. Bellona var invitert til forrige møte i denne arbeidsgruppen i Paris 14.-15. desember, og på dette møtet presenterte rådgiver Aage Stangeland Bellonas strategier.

CO2-nøytralt

Stangeland presenterte en finansiell modell som kan gjøre en CO2-verdikjede lønnsom. Denne modellen er for øvrig beskrevet i Bellonas CO2-rapport. Strategier for å oppnå økt aksept blant befolkningen for å etablere CO2-håndtering ble også diskutert. Stangeland fokuserte også på hvilke muligheter CO2-håndtering kan medføre. To eksempler på dette er bioenergi og hydrogenproduksjon. Bioenergi er CO2-nøytralt, dvs. at bruk av biodrivstoff ikke medfører netto økning i CO2-utslipp. Ved å kombinere bioenergi med CO2-håndtering kan man derfor faktisk redusere CO2-innholdet i atmosfæren. Ved å satse på en overgang til hydrogen som drivstoff kan man unngå CO2-utslipp fra transportnæringen. Dersom hydrogenproduksjon kombineres med CO2-håndtering vil dette bli et meget viktig klimatiltak.

Ønsker samarbeid

IEA mener en suksessfull etablering av CO2-håndtering forutsetter allmenn aksept for fangst og lagring av CO2 blant folk flest. Dette forutsetter formidling av saklig informasjon til allmennheten, og et problem er da at forskningsresultater og annen relevant informasjon kun foreligger som vitenskaplige rapporter rettet mot forskningsmiljøer. Det er svært viktig at relevant informasjon når ut til et bredt publikum, og IEA ønsker å samarbeide med Bellona på dette området. Dette er i tråd med Bellonas strategi, og vi har i langt tid jobbet med å formidle saklig informasjon om CO2-håndtering.

Ambisiøst

IEA har i 2006 publisert nye scenarier for utviklingen i globale klimagassutslipp, der de forutsetter mer omfattende og globale virkemidler mot utslipp enn de som er på plass i dag. Analysene viser at innføring av en global CO2-pris på 25 dollar i 2030 vil stabilisere utslippene på noe under dagens nivå i 2050. Gitt den trege utviklingen i det internasjonale klimaforhandlingene kan dette virke ambisiøst, men resultatet vil være katastrofale klimaendringer.

Budskapet fra IEAs scenariearbeid er egentlig enkelt. De land som tar klimaendringer alvorlig, kan ikke vente på framdrift i globale avtaler. Omfattende utslippsreduksjoner og grunnleggende endringer i energiforsyning må iverksettes nå, parallelt med økt press på de land som ikke deltar i klimaarbeidet.

Må satse på tre strategier

Bellona har tidligere gjennomført en studie som viser at CO2-håndtering alene kan bidra til å redusere globale CO2-utslipp med 37 prosent. I en ny studie har Bellona analysert IEAs scenarier, og Bellona konkluderer med at det er fullt mulig å redusere globale CO2-utslipp med 50-80 prosent slik som FNs klimapanel anbefaler. Dette forutsetter en kombinert satsing på 1) energieffektivisering, 2) fornybar energi og 3) CO2-håndtering. Denne studien kan lastes ned fra boksen til høyre.

Bellona presenterte denne studien på IEAs møte, til stor interesse for møtedeltagerne. IEA var svært interessert i flere av Bellonas synspunkter og ønsker et videre samarbeid. Bellona er positive til å holde videre kontakt med IEA og mener et slikt samarbeid kan bidra til etablering av CO2-håndtering på et internasjonalt nivå.