Nyheter

– Neste statsbudsjett kan bli vendepunkt i klimapolitikken

Publiseringsdato: 2. mars, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona oppfordrer regjeringen til å lage et statsbudsjett som kan snu klimapolitikken, og la 2010 bli et vendepunkt i norsk klimapolitikk. – Klimaforlikets mål er utenfor rekkevidde uten nye virkemidler i statsbudsjettet for 2010, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

2 milliarder kroner til fornybar energi, rensing av gasskraftverk, forskning i Lofoten og storsatsing på nullutslippskjøretøy er Bellonas viktigste krav til neste års statsbudsjett.

– Klimaforlikets mål er utenfor rekkevidde uten nye virkemidler i statsbudsjettet for 2010, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Det er kun er ti statsbudsjett til 2020, når Stortingets klimaforlik skal ha nådd sine mål. Alle stortingspartiene, med unntak av Fremskrittspartiet, ble gjennom klimaforliket enige om 15-17 millioner tonn utslippskutt innen 2020. Neste års statsbudsjett blir derfor avgjørende, ifølge Bellona.

– Statsbudsjettet er det viktigste verktøyet for å skape et vendepunkt i klimapolitikken, både gjennom avgifter på forurensende løsninger, og bevilgninger til miljøvennlige løsninger, sier Holm.

Bellonas argument understøttes av en fersk McKinsey-rapport (”Pathways to a Low Carbon Economy”), som understreker at hvis vi ikke starter med reduksjoner allerede i 2010 blir det nær umulig å nå FNs 2 gradersmål.  

Fire sentrale krav

Dette er Bellonas fire viktigste krav til neste års statsbudsjett:

•    2 mrd. kroner til fornybar energi.
•    Tilstrekkelige midler til å gjennomføre CO2-rensing av Kårstø og Mongstad.
•    Miljøkartlegging og seismikkforskning i Lofoten.
•    Innfasing av nullutslippskjøretøy.

Regjeringen starter arbeidet med statsbudsjettet for 2010 på sin budsjettkonferanse i mars.

Fornybar energi og energieffektivisering

Bellona krever at Regjeringen bevilger to milliarder kroner til fornybar energi som overgangsordning til det markedsbaserte virkemiddelet grønne sertifikater er innført i neste års statsbudsjett.

Bellona foreslår dessuten å innføre grunnavgift på fossilgass på linje med olje, samt øke el-avgiften (og grunnavgift på fossilgass og olje) til 13øre/kWh.

I tillegg foreslår Bellona at tilskudd for utbygging av infrastruktur for bruk av fossil naturgass fjernes, samtidig som man bevilger 100 millioner kroner til utbygging av biogassanlegg.

For å sette i gang mer energieffektivisering, foreslår Bellona en tredobling av budsjettet til energimerket av bygninger slik at dette løftes fra å være et informasjonstiltak til å bli et klimatiltak. Samtidig vil Bellona at det innføres rettighetsbasert støtte i form av såkalte hvite sertifikater.

Kårstø og Mongstad

Bellona ber regjeringen bevilge nødvendige beløp til CO2-rensing av Kårstø og Mongstad for å opprettholde fremdriften i prosjektene, samt sette av 10 millioner kroner til etablering av et testsenter for industriell CO2-håndtering.  

Lofoten

Lofoten og Vesterålens fremtid avgjøres når Forvaltningsplanen for Barentshavet skal behandles i Stortinget i 2010. Bellona mener regjeringen har gode muligheter for å legge best mulig grunnlag for denne vurderingen ved følgende bevilgninger i statsbudsjettet for 2010:

•    44 mill. kroner til forskning på klimaendringer i nordområdene.
•    200 mill. kroner til forskning på effekter som følge av seismikkskyting.
•    106 mill. kroner til miljøkartleggingsprogrammet MAREANO.

Innfasing av nullutslippskjøretøy

Bellona ber regjeringen om å avgiftsbelegge fossil gass til transport tilsvarende drivstoffavgiftene, revidere bilavgiftene, frita hydrogenbiler for engangsavgift, og vektlegge sterkere miljøeffekter i årsavgiften for biler.

Bellona krever også 1,5 mrd. kroner til tilskudd til kjøp av el-biler og plug-in hybridbiler over flere år, 100 mill. kroner til ladestasjoner for el-biler og plug-in hybrider, 100 mill. kroner til produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen som energibærer, og 10 mill. kroner til forstudie av andregenerasjons biodrivstoff.

Les Bellonas innspill til statsbudsjettet i sin helhet i vedlagt dokument.

For presse: Kontaktpersoner i denne saken:
Marius Holm, nestleder i Bellona: 95 72 16 32 eller
Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67
eller tone@bellona.no