Nyheter

– Å fjerne CO2 fra lufta er ikke science-fiction

Tomater fra drivhus med lavt karbonutslipp.
Tomater fra drivhus med lavt karbonutslipp.

Publiseringsdato: 26. mai, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

GreenCap Solutions AS og Bellona etablerer samarbeid for å redusere utslipp fra matproduksjonen i Norge. Målsetningen er å få et bedre rammeverk for karbonfangst og å få ned karbonavtrykket fra norske drivhus.

Planter trenger CO2 for å vokse, men i et klimaperspektiv er det uheldig at karbonet etter kort tid slippes tilbake i atmosfæren. Karbonfangst-selskapet GreenCap Solutions, som holder til på Forus utenfor Stavanger, har utviklet en teknologi som kan fange CO2 fra luft til bruk i drivhus.

Bellona er stolte av dette samarbeidet med GreenCap Solutions. Reduserte utslipp er vår tids største oppgave. Det å utvikle flere teknologier og å få inn flere aktører vil forhåpentligvis føre til reduserte kostnader og mer karbonfangst, sier seniorrådgiver Eivind Berstad i Bellona. 

Erstatter fossilt CO2 

Gartnerier benytter seg i dag hovedsakelig av fossil CO2 fra forbrenning av naturghass eller fra industrien. Løsningen til GreenCap Solutions består av teknologi som fanger CO2 fra lufta og frigjør riktig konsentrasjon av CO2-rik luft til vekstsonen i drivhuset. Det unike med GreenCaps fangstmetode er at det ikke kreves kjemikalier i prosessen. Resultatene så langt viser at i tillegg til positiv klimaeffekt oppnås større avlinger og redusert vann- og energiforbruk.

Plantene trives godt når vi dobler CO2-konsentrasjonen i veksthuset, men opprinnelsen til karbonet er avgjørende for klimaeffekten. Lykkes vi med å bruke CO2 fra lufta kan matproduksjon i drivhus bli karbonnøytral, sierTor Christensen , R&Dansvarlig i GreenCap Solutions. 

Regjeringen ønsker en utfasing av fossile energikilder innen 2030.Naturgass og LPG som leveres til bruk i veksthusnæringen er det eneste gjenstående fritaket i CO2-avgiften.

Det er meningsløst at veksthusnæringa skal fritas CO2-avgift når det finnes utslippsfrie alternativer. Skal vi lykkes med målet om 50% utslippsreduksjon innen 2030 trenger vi ny teknologi og strengere utslippskrav i veksthusnæringen, sier Berstad i Bellona. 

Fanger CO2 fra luft 

Ved å fange CO2 fra luft og lagre den under bakken til evig tid kan man fjerne CO2 og oppnå «negative utslipp».For å oppnå målet om å være karbonnøytrale i 2050 vil trolig «CO2-fjerning» spille en rolle for å kompensere for utslipp vi ikke klarer å unngå. Politikken på området er helt i startfasen, og EU skal ha rammeverket på plass i 2023. 

 –Vi skal samarbeide om hva CO2-fjerning er og hva det ikke her, og oppfordre til politikkutvikling, sier Christensen. 

 –Vår oppgave er vise at dette ikke er science fiction. Vi skal sikre at diskusjonen holder seg på rett spor, og stiller strenge faglige krav til definisjonen av «karbon-negativ», sier Berstad.