Nyheter

Bellona klager Norge inn for EFTAs overvåkningsorgan

Publiseringsdato: 24. juni, 1999

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Statkraft SF har blitt pålagt i St. prp. nr. 52 1998-99 av den norske regjeringen å inngå langtidsavtaler på myndighetsbestemte vilkår når det gjelder salg av kraft til den kraftkrevende industrien i Norge. Bellona mener at dette vil gi de bedriftene som får lov til å inngå disse avtalene et konkurransemessig fortrinn fordi de tildeles billigere kraft enn hva som vil være oppnåelig på det åpne kraftmarkedet.

Med bakgrunn i dette klaget Bellona 25.5.99 forholdet inn for Eftas overvåkningsorgan og ba om at det ble gjort en nærmere vurdering av de myndighetspålagte kraftkontraktene.

EFTA´s overvåkningsorgan opplyser i brev av 07.06.99 at de skal se nærmere på saken og dermed er saken gitt et eget saksnummer hos Overvåkningsorganet.

Det som sannsynligvis vil skje fremover er at Overvåkningsorganet vil innhente opplysninger fra Norske myndigheter. Overvåkningsorganet har etter EØS art. 109 (4) plikt til å undersøke alle saker som hører inn under dets kompetanse. Dersom overvåkningsorganet under sin undersøkelse får mistanke om at EØS-forpliktelsene brytes, skal det gjøre staten oppmerksom på dette, jfr ODA art 31. Hvis Overvåkningsorganet etter å ha hørt statens redgjørelse fremdeles mener at det er hold i mistanken skal det avgi en grunngitt uttalelse om saken og gi en frist til å rette opp forholdet. Etter fristens utløp kan overvåkningsorganet anlegge traktatbruddssøksmål mot Norge for EFTA domstolen. (det er med andre ord langt frem)