Nyheter

NASA vil utvikle hydrogenfly

Publiseringsdato: 11. september, 2000

Skrevet av: Jens B. Smith

Gjennom et nytt studie - The Zero CO2 Emissions Technology Project - skal NASA undersøke om det er mulig å utvikle hydrogendrevne brenselcellefly.

US National Aeronautics and Space Administration (NASA) startet nylig et forstudie av hydrogendrevne fly. «The Zero CO2 Emissions Technology Project» har 3-årig tidsramme, og skal fokusere på hydrogen i forbindelse med sivil luftfart. Hydrogen anses å være et aktuelt drivstoff for jetmotorer, men det skal også vurderes hvor vidt det er mulig å utvikle brenselceller som er egnet til luftfartsformål. Det betyr i så fall fremtidige lydløse elektriske fly som ikke avgir skadelige avfallsstoffer.

For noen uker siden skrev Bellona om ett liknende prosjekt i regi av DaimlerChrysler Aerospace Airbus hvor det tas sikte på å utvikle hydrogendrevne jetfly. NASA-prosjektet ble offentliggjort omtrent samtidig. Den økende aktiviteten rundt hydrogen innen luftfart kan ses i sammenheng med sektorens behov for å redusere utslippene. En ny britisk undersøkelse fra «The Institute og Public Policy Research» konkluderer blant annet med at luftfart er den delen av transportsektoren som hurtigst øker utslippene av drivhusgasser.

Sist gang NASA eksperimenterte med hydrogendrevne fly var i 1950- og 60-årene. Da ble det laget et B-57 jetbombefly som delvis fløy på hydrogen. I 1988 laget det tidligere Sovjetunionen et passasjerfly, et Tupolev 154, hvor en av tre motorer ble konvertert til hydrogen.

Hensikten med forstudiet er å analysere de ulike kostnadene og behovene, samt å undersøke forskjellige tekniske løsninger. Hydrogen anses å være et nesten perfekt drivstoff i CO2-sammenheng, men løser ikke nødvendigvis NOX-problematikken forbundet med jetmotorer. NOX dannes gjennom reaksjoner mellom luftas oksygen og nitrogen som følge av høye temperaturer.

Dersom det viser seg at det er mulig å utvikle et elektrisk propellfly med brenselceller kan situasjonene bli en helt annen. En hydrogendreven brenselcelle avgir ikke skadelige stoffer. Det eneste avfallsproduktet fra et slikt fly vil være vann. Forskningsgruppen som arbeider med prosjektet anser både PEM og SOFC som aktuelle brenselceller. Forstudiet skal hjelpe NASA til å avgjøre om det er fornuftig å satse på slike fly. Sentrale spørsmål er blant annet hvor vidt det er mulig å redusere vekten av brenselcellen og elmotorene tilstrekkelig.