Nyheter

Miljøverndepartementets brev om utsatt høringsfrist

Publiseringsdato: 27. april, 2001

 

Det Kongelige
Miljøverndepartement

27/04-2001

Miljøverndepartementets brev om utsatt høringsfrist

Miljøstiftelsen Bellona
Boks 2141 Grünerløkka
0505 Oslo

 

Vår ref 2000/1028- IKP/TI

 

Høringsfrist for konsekvensutredning for Svea Nord

Vi viser til brev av 30.03.01 fra Bellona.

Høringsfristen på 6 uker for konsekvensutredningen ble fastsatt i brev av 7. juli 2000 fra Miljøverndepartementet til Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Bellona har anmodet om at fristen utsettes med minst 3 uker. Begrunnelsen er bl.a. det store omfanget saken har, betydningen for miljøet på Svalbard og at påsken inngår i høringsperioden. Det vises videre til forskrift om konsekvensutredninger § 15 femte ledd, gitt i medhold av plan- og bygningsloven som fastsetter at fristen ikke bør være kortere enn åte uker.

Departementet gjør oppmerksom på at plan- og bygningsloven og nevnte forskrift ikke er gjort gjeldende på Svalbard, og at bestemmelsene der kun er retningsgivende for den prosedyre som er fastsatt for konsekvensutredningen i denne saken.

Vi har forståelse for at Bellona har behov for en grundig behandling av saken før høringsuttalelse avgis. På den annen side må det tas hensyn til fremdriften i saken. Departementet finner derfor ut fra en samlet vurdering at Bellona kan få utvidet høringsfirsten med 2 uker, fram til 18. mai.

Med hilsen

Turid Sand e.f.
fung ekspedisjonssjef

Tore A. Ising
seniorrådgiver

Kopi:
Nærings- og handelsdepartementet
Sysselmannen på Svalbard
Store Norske Spitsbergen Kulkompani