Nyheter

Store Norskes planalgte kullseilinger

Publiseringsdato: 12. juni, 2001

 

Sysselmannen på Svalbard
Postboks 633
9171 Longyearbyen

12/06-2001

Store Norskes planalgte kullseilinger

Det vises til Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) sin seilingsplan for sesongen 2001 som Bellona har fått oversendt fra Sysselmannens miljøvernavdeling. Det framgår her at SNSK fra 8. juli til 24. november 2001 tar sikte på å gjennomføre ikke mindre enn 17 utskipinger av kull med skip av Panmax-størrelse (75.000 tonn dødvekt) fra kaianlegget på Kapp Amsterdam. Et slikt utskipingsvolum vil imidlertid i betydelig grad overstige de tillatelser selskapet har.

Sysselmannens brev 10. mai 2000
Etter hva Bellona er kjent med er ikke selskapets kaianlegg på Kapp Amsterdam godkjent for anløp av skip på over 30.000 tonn, jf. brev til SNSK fra Sysselmannen 10. mai 2000:

 

«Sysselmannen vil understreke at en godkjenning av kaianlegget for anløp av skip over 30.000 tonn må baseres på en grundig miljøkonsekvensutredning av utskiping med så store skip gjennom Van Mijenfjorden, spesielt i forhold til passering av det trange Akselsundet ved fjordens utløp. Sysselmannen vil presisere at en slik konsekvensutrednning må inngå som en del av en samlet miljøkonsekvensutredning for videre drift av Svea Nord.»

Etter å ha vist til at den planlagte utvidelsen av lasteanlegg og forlengelsen av kaia fra 55 til 190 meter ikke vil medføre noen stor endring av miljørisiko og antall anløp sommeren 2000, godtok Sysselmannen utvidelsen av kaianlegget. Det er imidlertid tale om en midlertidig og betinget tillatelse, idet godkjennelsen forutsetter en maksimal båtstørrelse på 30.000 tonn, 25-30 anløp og at taubåt benyttes. Dette tillatelsen vil gjelde «inntil det foreligger en miljøkonsekvensvurdering» for videre drift av Svea Nord. Først når det foreligger en slik vurdering «vil det være mulig å ta standpunkt til eventuell godkjenning av kaianlegget for skip over 30.000 tonn.»

Det foreligger nå en konsekvensutredning fra SNSK om videre drift av Svea Nord. Denne er imidlertid ikke behandlet i Stortinget, og en rekke av høringsinstansene hadde til dels meget kritiske merknader til utredningen. Det er således ikke foretatt «samlet miljøkonsekvensvurdering for videre drift av Svea Nord» som det vises til i Sysselmannens brev, for så vidt som en slik samlet vurdering vanskelig kan sies å foreligge før Stortinget har tatt stilling til saken.

Etter hva Bellona har fått opplyst, har SNSK heller ikke søkt Sysselmannen om tillatelse til å ta i bruk 75.000-tonnere. Følgelig har verken Sysselmannen eller andre tatt standpunkt til en eventuell godkjenning av kaianlegget for skip av en slik størrelsesorden og det foreligger det heller ingen tillatelse til slik bruk. SNSKs seilingsplan for sesongen 2001 er dermed i strid med den gjeldende tillatelsen, og viser at selskapet fullstendig har ignorert kravene i denne.

SNSKs framgangsmåte bør ikke belønnes
Bellona finner det en smule oppsiktsvekkende at SNSK har opptrådt på denne måten, men ut fra selskapets tidligere opptreden i saken er det ikke direkte overraskende. Selskapets framgangsmåte har hele veien vært preget av holdningen at det «er bedre med tilgivelse enn tillatelse».

Det er imidlertid ingen grunn til at selskapet i dette tilfellet skal få tilgivelse, og i alle fall bør det ikke få tillatelse. Bellona kan ikke se at forholdene har endret seg nevneverdig siden Sysselmannen ga sin midlertidige og betingere tillatelse 10. mai 2000. De miljøhensyn som begrunnet at man var tilbakeholden med å tillate anløp av store skip og satte grensen på 30.000 tonn, står minst like sterke som for vel et år siden.

Senere har SNSK levert en anløpsliste der vel 60 % av anløpene (17 av 29) overstiger den fastsatte maksimalgrensen med 100-150%. At SNSK har levert en liste med anløp som vesentlig overstiger de gjeldende grensene og med det signalisert at en har til hensikt å bryte denne grensen, kan selvsagt ikke gi noe grunnlag for endring eller omgjøring av disse grensene.

Bellona antar at anløpslisten har sin bakgrunn i at selskapet har tatt det for gitt at Stortinget ville gi tillatelse til permanent drift i Svea Nord i vårsesjonen. SNSKs planlagte produksjon av kull i 2001 er omlag 2 millioner tonn, hvorav vel 1,5 millioner tonn planlegges skipet ut. En har også avtalt kjøp eller leie av teknisk utstyr til bruk ved permanent produksjon. SNSK har med andre ord – før saken er ferdig behandlet – opptrådt som om selskapet alt hadde de nødvendige tillatelser, og selskapets planer for utskiping av kull føyer seg pent inn i dette bildet.

Bellona tviler ikke på at selskapet har et betydelig behov for utskiping av kull, men i den grad man er i en vanskelig situasjon på grunn av dette, har man utelukkende seg selv å takke. SNSK har satt i gang lenge før saken er ferdig behandlet, noe som vitner om liten respekt for samfunnets behov for en åpen, demokratisk og forsvarlig saksbehandling i forkant av en så viktig beslutning. Og det viser at selskapet anså Stortingets behandling som en formalitet. Når SNSK har forskuttert at man vil få tillatelse til permanent drift, og senere eventuelt lider tap fordi saksbehandlingen ikke gikk like glatt som det man antok, vil det være svært uheldig om dets framgangsmåte skulle belønnes i form av at en får tillatelse til skipsanløp på opp til 75.000 tonn.

Det ville ikke bare være å belønne en framgangsmåte som ikke bør belønnes, men å foregripe Stortingets behandling, der utfallet nå er langt mer usikkert enn tidligere etter at saken ble utsatt fra vårsesjonen til høstsesjonen. Ettersom det er stortingsvalg til høsten vil mange nye representanter måtte sette seg inn i saken. Dette bidrar til økt usikkerhet om utfallet. I tillegg er det helt klart en økende frustrasjon på Stortinget over SNSKs framgangsmåte. På NRK-Kveldsnytt i dag, 12. juni kommenterte f.eks. stortingsrepresentant Finn-Erik Martisen (Kr.f) nyheten om at SNSK planlegger å ta i bruk 75.000-tonnere allerede i sommer slik:

 

«Krf mener at dette er å forskuttere et vedtak i Stortinget som Stortinget ennå ikke har fattet. Det er å frata Stortinget makt og myndighet. Det er svært uheldig, så vi stiller oss faktisk litt uforstående til at man faktisk våger å gjøre dette. Også med tanke på konsensene det kan medføre i forhold til disse store båtene gjennom Akselssundet. Stortinget bør absolutt ha gjort vedtak om det før man setter i gang.»

Konklusjon
Bellona forventer på bakgrunn av det overstående at Sysselmannen holder fast ved det opprinnelige vedtaket og treffer de nødvendige tiltak for å forhindre at SNSKs planlagte anløp av skip over 30.000 tonn finner sted. Et eventuelt vedtak om å endre denne grensen kan – som Sysselmannen selv framhever i brevet 10. mai 2000 først godkjennes når det foreligger en endelig vurdering av miljøkonsekvensene av eventuell videre drift i Svea Nord. En slik vurdering vil ikke være foretatt før Stortinget har tatt endelig stilling til saken.

 

Med vennlig hilsen
for miljøstiftelsen Bellona

 

____________________
Einar Håndlykken
saksbehandler

____________________
Jon Gauslaa
juridisk rådgiver