Nyheter

Gassutvalgets innstilling

Publiseringsdato: 5. juli, 2001

Skrevet av: Bjørnar Kruse

Gassutvalget la i dag fram sin innstilling med navnet ”Ta naturgassen i bruk”. Gassutvalget har arbeidet på oppdrag fra Samarbeidskomiteen LO/Arbeiderpartiet.

Gassutvalget foreslår at det opprettes to statlige selskap med en egenkapital på 4 milliarder kroner hver.

Det ene selskapet skal investere i infrastruktur for transport og distribusjon av naturgass. Målet er å bygge ut et gassrørnett for innenlands bruk knyttet opp til ilandføringspunktene for naturgass. Utvalget mener det er viktig at satsningen på økt bruk av naturgass tilrettelegges innenfor rammene av Norges miljøforpliktelser.


Videre foreslår utvalget at det opprettes et selskap for utvikling av miljøvennlig teknologi. Dette selskapet skal arbeide med «tilnærmet forurensingsfrie gasskraftverk» og man ønsker å ha ett eller to pilotanlegg med slik teknologi klare før 2005.

Selskapet skal også stå for foredling av naturgass til hydrogen samt teknologiutvikling for utnyttelse av hydrogen i kommersiell elkraftproduksjon.

Videre skal selskapet utvikle hydrogeninfrastruktur for å gjøre hydrogen tilgjengelig for samferdselsformål og infrastruktur for gjenbruk eller deponering av CO2.


Utvalget mener også det bør bli en ”økt offentlig prioritet å bidra til elektrifisering av Nordsjøen, til erstatning for lite effektive gasskraftverk på den enkelte plattform. Dette vil raskt føre til betydelig reduksjon av utslippene. Slike prosjekter må prioriteres og stimuleres gjennom offentlig tilrettelegging”, heter det i innstillingen fra utvalget.