Nyheter

Klage på avgjørelse om kullseiling

Publiseringsdato: 5. juli, 2001

Skrevet av: Åsta Egelandsaa

Sysselmannen på Svalbard har godtatt kullseiling av større skip gjennom Akselsundet. Sikkerhetsvilkårene for denne sjøtransporten er for svake, mener Bellona. Derfor blir Miljøverndepartementet anmodet til å oppheve tillatelsen inntil videre.

Sysselmannen på Svalbard har 4.juli 2001 gitt tillatelse til Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) og Jebsen Management til å ta i bruk skip av panmax-størrelse (75.000 tonn) til kullseilingene gjennom Akselsundet i Van Mijenfjorden på visse vilkår. Fra før var det bare tillatt å seile med skip opptil 30.00 tonn.

Det er planlagt at seilingen starter 11. juli 2001 og skal vare frem til 16. november samme år.

Bellona mener at Sysselmannens vilkår på langt nær er strenge nok. Siden miljøkonsekvensene ved en skipsulykke med utslipp av olje på Svalbard vil være langt større enn på fastlandet, bør sikkerheten i det minste være minst like god som den er på fastlandet.

Hovedsvakheter i tillatelsen
Hovedsvakheten med den foreliggende avgjørelsen, er at den verken legger opp til bruk av profesjonell lostjeneste eller tilstrekkelig taubåtassistanse. Dette til tross for at los og eskortetaubåt i kombinasjon er anerkjent som de to kanskje viktigste risikoreduserende tiltakene ellers i verden.

Det Norske Veritas har gjennomført en rekke risikoberegninger i krevende farvann både i Norge og internasjonalt. Beregningene viser at kombinasjonen los og eskortetaubåt gir en dramatisk reduksjon av faren for grunnstøting. I mange tilfeller kan risikoreduksjonen ved bruk av los og eskortetaubåt være opp mot 80 prosent (DNV, Ship & Boat International).

Sysselmann utsatt for press?
Bellona mener Sysselmannens tillatelse står i motstrid med det som tidligere er lagt fram. Det er en viss forståelse for at Sysselmannen på Svalbard har funnet det vanskelig å gripe inn overfor SNSK, blant annet som følge av sterkt tidspress ved behandling av søknaden fra SNSK/Jebsen.

Miljøverndepartementet bør imidlertid ikke ha tilsvarende vanskeligheter nå de skal legge en uavhengig helhetlig miljøvurdering til grunn.

Konkret tiltak for MD
Bellona anmoder Miljøverndepartementet om å stoppe all bruk av skip av panmax-størrelse, 75.000 tonn dødvekt i sommer og høst. Etter sommeren skal Stortinget vurdere saken. Representanter på Stortinget har tidligere gitt utrykk for at de er provosert over at SNSK går i gang med 75.000-tonnere nå i sommer når saken skal behandles av Stortinget nå til høsten. I alle tilfelle må denne seilingen underlegges klart strengere vilkår enn det som følger av Sysselmannens avgjørelse.

Fra Bellonas klage ble sendt til SNSKs første kullseiling nå i sommer, er det mindre enn en uke, langt mindre enn hva som er nødvendig tid til en forsvarlig ankebehandling i Miljøverndepartementet. Bellona har derfor bedt om at klagen skal få oppsettende virkning, slik at Miljøverndepartementet ikke lar SNSK og Jebsens få gjennomføre den planlagte kullseilingen før anken er ferdig behandlet.