Nyheter

Brev fra Statkraft til Bellona om vindkraft på Svalbard

Publiseringsdato: 12. oktober, 2001

 

Bellona
PB 2141 Grünerløkka
0505 Oslo

12/10-2001

Potensielle muligheter for vindkraft på Svalbard.

Bakgrunn:
Bellona har tatt kontakt med Statkraft for å bistå med rådgivning og vurderinger knyttet til å vurdere potensielle muligheter for etablering av vindkraft på Svalbard. I den forbindelse var vi med Bellona til Svalbard den 5-6.september 2001, for befaring og møter med aktuelle lokale interessenter. Det ble avholdt møter med:

 

 • Sysselmannen
 •  

 • Teknisk utvalg
 •  

 • Svalbardrådet
 •  

 • Store Norske kullkompani
 •  

 • Svalbard samfunnsdrift

Status:

 • Det synes å være en bred positiv interesse fra de lokale interessentene til å se på muligheter for etablering av vindkraft. Dette som et supplement til den totale elektrisitetsforsyningen på Svalbard.
 •  

 • Vi har så langt identifisert tre steder som kan være aktuelle for etablering av vindmøller. Dette med hensyn på foreløpig estimert potensiale for vind, nærhet til infrastruktur, eventuell konflikt med dagens antennedrift, isingsforhold etc. Stedene som kan være aktuelle er: på Platåfjellet, i Adventdalen og ved gruve 7.
 •  

 • Basert på dagens tilgjengelige vinddata, er det observert et potensiale for årlig middelvind i området 6,5 til 7 m/s.

Anbefaling:
Våre vurderinger viser at det kan være et potensiale for å etablere vindkraft på Svalbard. For å oppnå et tilstrekkelig grunnlag for å beregne mulig fremtidig produksjonspotensiale, er det nødvendig å sette opp vindmålere over en periode på 8-12 måneder for mer eksakt måling. Dette vil være nødvendig med en måler på hver av tre identifiserte stedene.

I løpet av denne perioden bør en også vurdere den totale forsyningssituasjonen for elektrisitet på Svalbard, og hvor dette samordnes med det endelige potensiale for vindkraft. Det er nå grunn til å anta at vindkraft kan utgjøre ca. 25-30% av det totale elektrisitetsbehovet.

En slik studie med etablering og oppfølging av vindmålere vil ha en kostnadsramme på 600 000,- NOK.

Med vennlig hilsen

for Statkraft SF

 

Per Ø. Hjerpaasen