Nyheter

Vindkraft til Longyearbyen?

Kullkraftverket i Longyearbyen.
Foto: Thomas Nilsen

Publiseringsdato: 12. oktober, 2001

Skrevet av: Einar Håndlykken

Bellona ønsker vind som energikilde for Longyearbyen. Nå bekrefter energi-giganten Statkraft at vindkraft kan ha potensiale på Svalbard. Går alt som smurt, kan vindkraft allerede fra 2004 utgjøre en viktig del av Longyearbyens energiforsyning.

Blåser i kull:

I Longyearbyen er energiforsyningen basert på et av Vest-Europas dårligste kullkraftverk. Bellona har trukket inn Statkraft for å bistå med rådgivning og vurderinger knyttet til potensielle muligheter for etablering av vindkraft på Svalbard. Tidlig i september ble Statkraft med Bellona til Longyearbyen for befaringer på aktuelle vindkraftlokaliteter og møter med lokale aktører. I etterkant har Statkraft analysert mulighetene. I et brev til Bellona mottatt i dag, heter det blant annet at «det kan være et potensiale for å etablere vindkraft på Svalbard».

I brevet skriver Statkraft i tillegg at:

¨ «Det synes å være en bred positiv interesse fra de lokale interessentene til å se på muligheter for etablering av vindkraft. Dette som et supplement til den totale elektrisitetsforsyningen på Svalbard.
¨
¨ Vi har så langt identifisert tre steder som kan være aktuelle for etablering av vindmøller. Dette med hensyn til foreløpig estimert potensial for vind, nærhet til infrastruktur, eventuell konflikt med dagens antennedrift, isingsforhold etc. Stedene som kan være aktuelle er: på Platåfjellet, i Adventdalen og ved gruve 7.
¨
¨ Basert på dagens tilgjengelige vinddata, er det observert et potensial for årlig middelvind i området på 6,5 til 7 m/s.»
¨
For å oppnå et tilstrekkelig grunnlag for å beregne mulig fremtidig produksjonspotensial, fastslår Statkraft at det er behov for å sette opp vindmålere for mer eksakt måling på hver av de tre identifiserte stedene, over en periode på 8-12 måneder.

Bellona er svært glad for at det nå kan vise seg mulig å bygge ut vindkraft på Svalbard. Dette kan bidra til å redusere de miljøfarlige utslippene av miljøgifter og klimagasser som i dag slippes ut fra kullkraftverket i Longyearbyen.

Det er ventet at regjeringen ved Nærings- og handelsdepartementet (NHD) i løpet av høsten vil bevilge flere titalls millioner kroner til energiforsyningen i Longyearbyen. Bellona mener at bevilgningene bør gå til miljøvennlig og framtidsrettet energi. I neste uke vil stiftelsen sende brev til NHD med anbefalinger i forhold til denne saken. Her vil det også bli redegjort for muligheten for en utslippsfri, fornybar energiforsyning for Longyearbyen.

Om alt går som smurt kan vindmøller være i produksjon i Longyear-området fra 2004. Men det krever at de planlagte målingene viser at vindressursene i Longyearby-området er gode nok, og at prosjektet får støtte lokalt. I tillegg er dagens statlige betalingsvillighet til energiformål på Svalbard generelt, og energiforsyning spesielt, lagt til grunn.