Nyheter

Verneplan for Svalbard skrives om

Rein eller anleggsmaskin? Kulldriften er i konflikt med den nye verneplanen for Svalbard.
Foto: Thomas Nilsen

Publiseringsdato: 15. november, 2002

Skrevet av: Thomas Nilsen

Den omfattende verneplanen for Svalbard møter kraftig motstand fra det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol, Store Norske Spitsbergen Grubekompani og tildels Utenriksdepartementet. Nå utsettes hele verneplanen.

Miljøverndepartementet har godtatt sysselmann Odd Olsen Ingerø sin anmodning om å få utsatt behandlingen av den foreslåtte verneplanen for Svalbard. Verneplanen skulle vært fremmet før jul – nå blir den utsatt til første halvdel av 2003.

Det har kommet inn en rekke kritiske bemerkninger til verneplanen som hadde høringsfrist 20. oktober. Begge de to gruveselskapene som utvinner kull på Svalbard skriver i sine høringsuttalelser at verneplanen – slik den er fremlagt – kan bety slutten for kulldriften på Svalbard.

Prøveboring i Reindalen
Store Norske Spitsbergen Grubekompani, som rett før jul i fjor fikk tillatelse til permanent drift i Svea Nord, frykter at verneplanene for Nordenskiölds Land nasjonalpark vil sette en stopper for gruvedriften under Reindalen. Store Norske ønsker å utvinne kull fra feltet i Reindalen fra den eksisterende gruven i Svea Nord. Dette medfører imidlertid behov for prøveboring og luftesjakter i nasjonalparken, noe verneplanen slik den er formulert kan sette en stopper for. Dermed kan det bli slutt på norsk kulldrift på Svalbard innen det feltet som det i dag utvinnes i når Svea Nord er tømt om 15 år.

09583c6785ff38aae5bc1e09f9088b01.jpeg Photo: Foto: Thomas Nilsen

Sterk russisk motstand
Det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol, som i dag utvinner kull ved Barentsburg, hevder at den nye verneplanen strider mot Svalbardtraktaten. Dagens russiske gruver vil være tømt innen fem år, og Trust Arktikugol har planer om kulldrift i Colesdalen, et område som er foreslått som biotopvernområde. Colesdalen ligger mellom Barentsburg og Longyearbyen.

I et brev til Miljøverndepartementet skriver sysselmann Odd Olsen Ingerø at han ønsker å drøfte nærmere hensiktsmessigheten og konsekvensen av å holde Colesdalen utenfor verneplanen. Han henviser til at verneplanforslaget er vesentlig mer konfliktfylt enn antatt.

Putin tok opp Svalbard
President Vladimir Putin fikk da også full uttelling for den russiske motstanden til verneplanen for Svalbard under sitt korte besøk i Oslo tirsdag denne uken. Under toppmøtet med statsminister Bondevik fremførte Putin den russiske bekymringen for at verneplanen er til hinder for russisk tilstedeværelse på Svalbard. Fra det russiske utenriksdepartementet i Moskva har en tidligere fremhevet at de ser på verneplanen som et norsk forsøk på å presse russerne vekk fra øygruppen.

beb5605ea95f7b5acc8cb3e9ca749152.jpeg Photo: Foto: Thomas Nilsen

Bondevik svarte Putin med å hilse velkommen fortsatt russisk kulldrift og tilstedeværelse på Svalbard. Dette er også bakgrunnen for at det norske utenriksdepartementet i sin høringsuttalelse ber om en vurdering av å holde Colesdalen utenfor verneplanen.

Til Svalbardposten sier seniorrådgiver i Miljøverndepartementet Tore Ising at departementet foreløpig ikke har noen planer om å forsere deler av verneplanen.

Russisk kulldrift i Colesdalen
Colesdalen, hvor russerne har utmål, er foreslått vernet som biotopvernområde, altså langt svakere grad av vern enn Store Norske sine utmål som ligger innenfor den foreslåtte Nordenskiölds Land nasjonalpark. Eventuell utbygging av vei til de nye gruveområdene kan derimot bli vanskelig.

I forbindelse med konsekvensutredningen for permanent drift i Svea Nord påpekte Bellona at en vei fra Longyearbyen til Svea ikke er ønskelig. Blir det nye forslaget til nasjonalpark vedtatt vil det aldri bli vei. Store Norske sier i dag at flyforbindelsene mellom Longyearbyen og Svea i stor grad oppveier for veibehovet.

623608c2bc53c1de4404ff1d75ab5b59.jpeg Photo: Foto: Thomas Nilsen

Sysselmannen ga i sommer Trust Arktikugol tillatelse til å anlegge interne veier, kai, helikopterlandingsplass og nytt vannforsyningsanlegg i Colesbyen. Driften av Grumantforekomsten og den nye verneplanen kan forenes, skriver Sysselmannen i forslaget.

Sterk miljøstøtte til verneplanen
I høringsrunden for verneplanen for Svalbard har både miljøvernorganisasjonene og miljøforvaltningen i stor grad gitt sin tilslutning til forslaget slik det ble presentert fra sysselmannen.

I tillegg til Nordenskiöld Land nasjonalpark og Colesdalen biotopvernområde omfatter verneplanen Sassen-Bünsow nasjonalpark, Nordre Isfjorden nasjonalpark, Vardeborgsletta geotopvernområde og Hopen naturreservat.

Når det gjelder Hopen naturreservat har Olje- og energidepartementet i sin høring bedt om at et område på Hopen holdes utenfor naturreservatet for å sikre beredskapsmessige installasjoner i tilknytning til kommende petroleumsvirksomhet i Barentshavet Nord.

Børge Brende avgjør
Det er miljøvernminister Børge Brende som vil sette sin signatur på den endelige innstillingen til verneplan for Svalbard, og saken vil neppe bli vedtatt i Stortinget, men av Kongen i Statsråd.