Nyheter

Bellona med i NaturalHy-prosjektet

Publiseringsdato: 13. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Som en av 62 aktører har Bellona gått med i NaturalHy-prosjektet som skal jobbe fram mot en hydrogenøkonomi ved å bruke eksisterende naturgass-infrastruktur som en katalysator til endring.

Grunntanken er å spe naturgass opp med hydrogen for å kunne utnytte eksisterende naturgass infrastruktur til transport av hydrogen. Omfattende vurderinger har vist at en trolig kan injisere opp til 15% hydrogen i naturgassen uten å endre på det vanligste ende-bruker utstyret.


I mars i år søkte prosjektet om støtte fra EUs 6. Rammeprogram, og utfallet av denne søknaden blir kjent om ca 3 måneder. Prosjektet har et budsjett på 34,2 millioner Euro og skal gå over 5 år. Bellona går inn i prosjektet fordi det passer overens med Bellonas egen visjon for introduksjon av hydrogen på markedet.


Utfordringene

På veien mot et hydrogensamfunn er det mange vesentlige utfordringer å gripe fatt i. For å nærme seg utviklingen av et fullvoksent hydrogen-system må det utvikles en praktisk strategi innenfor rammene til de omfattende naturgass-systemene vi har i dag. Disse har kommet som resultat av store investeringer over lang tid. En overgang til en fullt utviklet hydrogen-økonomi vil nødvendigvis ta lang tid, koste mye penger og kreve intensiv FoU. Ved å bruke eksisterende infrastrukturer for blandinger av naturgass og hydrogen får man imidlertid en unik og kostnadseffektiv mulighet til å initiere en progressiv introduksjon av hydrogen. Denne overgansgstilnærmingen vil gi praktisk erfaring med transport av blandinger med ulikt hydrogeninnhold, bruk av nye innovative separasjonsmetoder, og bruk av hydrogen i sluttbruker-applikasjonene.


NaturalHy-prosjektet vil oppnå sine mål ved å ha fokus på sammenhengende og komplimentere emner. Retningslinjer for det tekniske potensialet og for økt bruk av hydrogen i EU vil bli utformet. Både tekniske- og ikke tekniske hindringer vil bli identifisert, og løsninger for disse vil bli utviklet. De økonomiske, sosiale og miljømessige fordelene og ulempene ved overgangs- og fullt utviklede hydrogensystemer, inkludert produksjonsteknologier, vil evalueres og sammenlignes med eksisterende energitilførsels-systemer.


Informasjonsinnsamling

Prosjektet vil samle de direkte erfaringene med forsyning av hydrogen, transport av naturgass og hydrogenblandinger, og bruken av slike blandinger. Det vil også bli samlet inn informasjon om bruk av ren hydrogen hos forbrukere inkludert transporten dit. Viktige aspekter som sikkerhet, holdbarhet og rørledning integritet vil fullt ut bli undersøkt. Et ”Beslutningsstøtte Verktøy” for operatørene av infrastrukturer vil bli utviklet for å støtte opp om den tekniske implementeringen som må til for en overgang til hydrogen-systemer. Også effektive måter for å bedømme egnetheten av, og den praktiske gjennomføringen ved, å introdusere hydrogen-nettverk vil bli delt med operatører og brukere.


Hovedmål

NaturalHy-prosjektet har formulert sine mål som å forberede til en hydrogenøkonomi ved å:

  • Avdekke og fjerne de potensielle barrierene om hindrer utviklingen av hydrogen som en energibærer, og bruke eksisterende naturgassystemer som en katalysator til endring.
  • Definere retningslinjer og tidsaspekter for en Europeisk hydrogenøkonomi (inkludert kostnadseffektive overgansgstrategier fra den eksisterende energiinfrastrukturen).
  • Initiere en praktisk overgang mot en full hydrogenøkonomi i nær fremtid.


Bellona med i strategi-komite

Et Europeisk konsortium av ulike partnere med lang erfaring og kunnskap har blitt sammensatt for NaturalHy-prosjektet. Dette inkluderer både store operatører av infrastruktur, brukere, hydrogenprodusenter, spesialister og forskere i alle relevante felter. I tillegg til et høyt kvalifisert lederteam, vil strategisk veiledning bli gitt av Strategic Advisory Committee, der Bellona er med, som består av representanter fra relevante nasjonale og internasjonale organisasjoner. Det vil også bli oppmuntret til potensielle samarbeidsprosjekter og synergier med relaterte prosjekter. Det vil også bli dratt veksler på eksisterende informasjonsnettverk til kommunikasjon.


Bellona er med som medlem i the Strategic Advisory Committee for prosjektet sammen med bl.a. International Energy Agency, International Gas Union, the European Committee for Standarization, World Wildlife Fund, European Gas Vehicle Association, European Gas Research Group og Hynet. Denne komiteen skal være rådgivende for the NaturalHy Executive Committee vedrørende de strategiske sidene av prosjektet og vil ha 1-2 møter i året under hele prosjektets gang.


En raskere introduksjon av hydrogen

Bellona er en av tre norske deltakere i NaturalHy og har fått tilsagn prosjektetableringsstøtte fra Norges Forskningsråd til arbeidet. De to andre er NTNU som skal utvikle en membran for å skille hydrogen fra hydrogen/naturgass-blandinger, og Statoil som skal teste membranen og rørledningenes integritet.


Ved å være med i dette prosjektet har Bellona mulighet til å påvirke prosjektets utvikling og tilgang til den kunnskap/informasjon som prosjektet produserer og kan informere norske aktører om dette. Deltakelse gir også en mulighet til å spre kunnskap og informasjon og knytte kontakter mellom aktører for å drive prosessen med en raskere introduksjon av hydrogen som energibærer.


– Dette er et spennende prosjekt for Norge som gass-nasjon, sier Beate Kristiansen, leder for Bellonas Energiavdeling. Hun har tro på at man ved å ta hydrogen inn i en naturgassinfrastruktur kan hjelpe til å fremme hydrogen som energibærer.


Veien videre

Under seminaret ”Challenges for Sustainable Energy Policy: Can R&D deliver?” som i slutten av mai i år ble arrangert av den norske EU-delegasjonen, ble NaturalHy nevnt som en av de prosjektene som ligger best an til å få tilslag fra Kommisjonen. En høring har allerede funnet sted med positivt utfall. Det er imidlertid et stykke igjen og neste skritt er at i juli blir det lagt fram en liste der hvert enkelt prosjekt vil bli evaluert, med karakter for de enkelte områdene. Prosjekter som ender opp med lave karakterer vil selv måtte avgjøre om de vil gå videre i prosessen. Denne runden vil også gi prosjektdeltakerne muligheten til å forbedre søknaden. 3-4 måneder senere vil utvalgte prosjekter bli budt inn til forhandlinger om budsjetter og hvordan pengene skal brukes m.m.