Nyheter

EUs høynivåkonferanse om hydrogen er i gang

Det kommer tilhørere fra både grønne, liberale og konservative fløyer av europaparlamentet for å høre på Bellona på torsdag

Publiseringsdato: 16. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

-- I dag er en veldig viktig dag fordi vi skal fokusere på helt avgjørende teknologi. Dette er starten på en prosess som bestemmer hvor vi skal være om 20-30 år, sa Europakommisjonens president Romano Prodi, da han i formiddag åpnet konferansen. Bellonas Frederic Hauge er til stede som en av svært få innbudte representanter for europeiske miljøorganisasjoner.

Høynivåkonferansen «The hydrogen economy – A bridge to sustainable energy» er nå i gang og Frederic Hauge er tilstede som en av svært få innbudte representanter fra europeiske miljøorganisasjoner. Kun et begrenset antall representanter fra europeiske regjeringer, industri, næringsliv og forskningsmiljøer er innbudt til å delta.

— Vi trenger en revolusjon
Prodi fortsatte sin åpningstale med å si at i dag skal det fokuseres på det enkleste av alt, nemlig hydrogen – både på produksjon, lagring, transport og bruk.

— Vi trenger en revolusjon, tordnet Prodi, som videre pekte på at vi i dag er helt avhengig av fossilt brensel, og at dette på ingen måte kan forsette. Som begrunnelse for dette viste han til miljø og helse, og energi-sikkehet.

— Vi kan ikke fortsette slik. Om vi fortsetter å forbruke energi på den måten vi gjør, er ikke dette et bærekraftig forbruk sa Prodi. Solen skinner ikke alltid og vinden blåser ikke alltid, men hydrogen er likevel det som har best muligheter – selv om veien er svært lang, poengterte Prodi videre. EU bevilger nå 2.1 milliarder euro over de neste 4 årene til forskning og utvikling gjennom EUs 6.rammeprogram. Et program som skal sikte bredest mulig og ikke plukke teknologivinnerne.

Prodi vektla videre sterkt at utover incentiver som forskningsmidler må det innføres skattelette for tiltak som virker positivt, og økt beskattning på forurensning. Prodi tok spesielt opp muligheten for å produsere hydrogen av gass og kull med separasjon og deponering av CO2 som en mellom-løsning for å nå målene, inntil man har nok fornybare energikilder.

Startskudd for EUs hydrogensatsning
Konferansen markerer startskuddet for EUs satsing på å realisere Hydrogensamfunnet og vil presentere rapporten til Høynivågruppen som ble satt sammen i fjor høst. Både tilrådingene og forslagene til oppfølging rapporten kommer med skal diskuteres for å komme fram til en implementeringsstrategi, et «road-map» for veien til hydrogensamfunnet. Bellona har allerede sendt skriftlige kommentarer til ekspertgruppens første utkast.

Bellona har det siste året arrangert en rekke møter og høringer for å vise hvilke muligheter som ligger i denne snarveien til hydrogensamfunnet. Bl. a. holdt Bellona en egen Workshop i Europaparlamentet i mars hvor Bellonas hydrogenarbeid ble presentert.

–President Prodis uttalelser hvor han vekta CO2 separering og deponering er et gjennombrudd for Bellona Europas energiarbeid, sier Paal Frisvold ved Bellonas kontor i Brussel.

Konferansen skal også være et forum for å diskutere ulike initiativer innen transport, energi, miljø og næringsutvikling for å tilnærme seg et hydrogensamfunn. Også hvordan man skal simulere til kunnskapsvekst og innovative tiltak, identifisere prioriteringer og initiativ til forskningsprogrammer vil bli tatt opp.

«European hydrogen and fuelcell partnership»
Romano Prodi offentliggjorde også i sin åpningstale at man nå etablerer «European hydrogen and fuelcell partnership» for å samordne satsingen i EU og ta opp konkurransen med USA og Japan. Prodi la vekt på at det ikke var lett å gjennomføre en så stor revolusjon som skal til for at EU er en hydrogenøkonomi innen 2030, men at det var helt nødvendig på grunn av alle skadene dagens energisystem medfører.

Senere i dag vil det bli innlegg av spesielt innbudte talere som skal snakke om forskjellige tilnærminger til hydrogen i nasjonal energipolitikk, og i et EU perspektiv. Selve rapporten fra Høynivågruppens blir lagt fram i ettermiddag etterfulgt av en åpen debatt. Som avslutning av konferansens første dag blir det innlegg som tar for seg aspektene ved en overgang til hydrogensamfunnet og hvordan å utvikle en strategi for hydrogen og brenselceller.