Nyheter

Harmonisering av yttergrensene for sjøterritoriet og eksisterende verneområder på Svalbard: Forslag

Publiseringsdato: 3. november, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

 

Direktoratet for naturforvaltning
Tungasletta 2
N-7485 Trondheim

03/11-2003

Harmonisering av yttergrensene for sjøterritoriet og eksisterende verneområder på Svalbard: Forslag

Bellona ser positivt på høringsforslaget om å utvide yttergrensen for de eksisterende verneområdene på Svalbard fra dagens 4 til 12 nautiske mil i samsvar med den nye generelle territorialgrensen.

Ved å utvide arealet til 12 nautiske mil styrkes vernet og bedrer mulighetene til å ivareta områdets sårbare miljø. Som DN påpeker vil en slik utvidelse bidra til å ivareta Norges folkerettslige forpliktelser. Bellona stiller seg derfor udelt positive til DN’s forslag.

Bellona ønsker imidlertid å foreslå for DN at det igangsettes et arbeid med sikte på såkalt PSSA-status (Particularly Sensitive Sea Area) for havområdene rundt Svalbard. Miljøverndepartementet ga allerede i fjor Sjøfartsdirektoratet i oppdrag å utrede muligheten for å søke om såkalt PSSA-status for områder av Barentshavet . I denne forbindelse mener Bellona det er naturlig også å inkludere havområdene rundt Svalbard. PSSA innebærer at det kan iverksettes spesielle tiltak overfor skipsfarten med tanke på å hindre forurensning. PSSA-status for det aktuelle området vil blant annet kunne hjemle opprettelsen av obligatoriske seilingsleder utenfor territorialgrensen og såkalte «Areas to be Avoided». Disse tiltakene vil dermed kunne gi økt mulighet til å lede skipstrafikk i sikker avstand fra kysten noe som i sin tur kan bidra til å unngå forurensning i tilfelle av motorhavari m.m. Bellona oppfordrer derfor DN om å følge opp dette arbeidet, og jobbe aktivt for å utrede mulighetene for slik status i disse sårbare områdene.

Med vennlig hilsen

____________________
Anders Hauge
Juridisk rådgiver