Nyheter

Internasjonale standardar for brenselcelletrafikk

Publiseringsdato: 27. november, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Internasjonale standardar for brenselcellekøyrety og infrastruktur er no under arbeid, og med dette tek ein enno eit viktig steg i retning hydrogensamfunnet.

Internasjonale standardar for brenselcellekøyrety og infrastruktur skal no fastsetjast av 15 land og unionar inkludert Japan, USA, Kina, Brasil og EU. Dette er fyrste gong ein set seg føre å utarbeide internasjonale standardar for brenselcelle infrastruktur, og ein vil m.a. fastsetje standardar av fyllestasjonar for hydrogen, skriv Fuel Cell Today. Også retningsliner for tryggleiken på fyllestasjonane, målemetodar for drivstoffbruk og effekt skal også standardiserast.

Dei 15 landa og unionane som er blitt samde om å utvikle standardane vil også danne ein internasjonal organisasjon som skal samle informasjon om nyvinningar innan hydrogen og brenselcelleteknologi, og distribuere dette til medlemsstatane. Denne organisasjonen skal og fremje prosjektsamarbeid mellom medlemsstatane.

Det var USA som tok initiativet til å kome saman å utvikle slike standardar, og startskotet for dette arbeidet var da ein felles konferanse på ministernivå vart helden i Washington førre veke.