Nyheter

Langdryg saksbehandling til Sivilombudsmannen

Publiseringsdato: 21. november, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

For snart to år siden søkte Bellona om fritak for engangsavgift for sin hydrogenbil. Fortsatt er ikke søknaden endelig avgjort. Bellona klager nå saken inn for Sivilombudsmannen.

Hydrogenbilen:

7. januar 2002 søkte Bellona Oslo og Akershus tolldistrikt om fritak for engangsavgiften. 10. oktober ble søknaden avslått. Bellona påklaget avslaget, og ba tolldistriktet omgjøre sitt vedtak. I brev datert 3. november 2002 skrev tolldistriktet at det ikke ville oppheve sitt vedtak og oversendte saken til Toll- og Avgiftsdirektoratet; -trodde de.

Sporløst forsvunnet
Etter 3. november hørte ikke Bellona mer fra tollmyndighetene. Det ble tatt flere telefoner, men ingen kunne svare på hvordan klagesaken sto. 11. april skrev Bellona nok et brev til Oslo og Akershus tolldistrikt med spørsmål om hvordan bilens avgiftsmessige stilling ville bli. Dette brevet ble aldri besvart.

Først i denne uken fant Toll- og avgiftsdirektoratet ut at de aldri hadde mottatt oversendelsesbrevet fra tolldistriktet. Hvor dette er blitt av er et mysterium.

Får ikke vist frem teknologien
Det har nå gått snart 2 – to – år siden Bellona søkte om avgiftsfritak.

I en verden der den teknologiske utviklingen går meget fort, er det av meget stor betydning å komme tidlig «på banen».

-Hydrogenteknologien er klar til å tas i bruk. Tollmyndighetenes sendrektighet hindrer Bellona i å demonstrere de mulighetene som ligger i hydrogen som drivstoff, sier Isak Oksvold i Bellonas energiavdeling.

Uholdbar saksbehandlingstid
Bellona finner det meget beklagelig at saksbehandlingen tar så lang tid.

Etter ulovfestede normer for god forvaltningsskikk gjelder et krav om at forvaltningens befatning med saken ikke skal trekke unødig ut. Tollmyndighetene er i henhold til forvaltningsloven § 11a forpliktet til å ”forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold”.

-Vi kan ikke se at tollmyndighetene har fulgt forvaltningsrettens saksbehandlingsregler i denne saken, sier jurist hos Bellona, Christine Molland Karlsen. Dette er spesielt graverende i og med at vi gang på gang har understreket behovet for en hurtig avgjørelse, avslutter Karlsen.