Nyheter

Linde vil ha hydrogensatsing i EU

Med en hydrogen-infrastruktur på plass i Europa vil det bli attraktivt også for private å gå til anskaffelse av nullutslippsbiler. <P> Her er det BMWs hydrogen 750 på besøk ved Bellonas hovedkontor i 2002.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 25. februar, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Torsdag la gassgiganten Linde fram en rapport som viser at utbyggingen av en hydrogen-infrastruktur i Europa vil bli betraktelig rimeligere enn tidligere antatt. Selskapet avslørte også planer om å så snart som mulig sette opp 40 fyllestasjoner langs autobahn i Tyskland.

Det var under Lindes ”International Hydrogen Day” 24. februar at selskapet offentliggjorde beregninger som viser at å bygge ut en hydrogeninfrastruktur i Europa innen 2020 ikke vil bli så kostnadskrevende som tidligere antatt. Investeringer på rundt 3,5 milliarder Euro regner Linde med at vil kunne få en slik infrastruktur på plass.

6,1 millioner Hydrogenbiler i 2020
Det nye kostnadsestimatet kommer fram i en rapport utført av konsulentfirmaet e4teck, og Imperial College i London, på oppdrag fra Linde. I rapporten, som er den første offentlig tilgjengelige i sitt slag, ser man på 12 forskjellige scenarier for produksjon og distribusjon av hydrogen til bruk i transportsektoren. Rapporten har basert utregningene på en infrastrukturkostnad for 6,1 millioner hydrogenbiler innen 2020. Dette antallet biler gjør det nødvendig med ca 2.800 fyllestasjoner for hydrogen. I Tyskland alene regner man med at en infrastruktur stor nok til å forsyne 1,9 millioner hydrogenbiler vil koste 870 millioner Euro.

– Resultatene fra rapporten er et klart signal til oss sier Dr. Wolfgang Reizle, president i Linde AG i en pressemelding. – Dette viser at overgangen til hydrogensamfunnet er gjennomførbar, mener han.

3,5 milliarder Euro er beskjedne summer i forhold til andre store investeringer i europeisk infrastruktur. Til sammenligning er kostnadene til det trans-europeiseke transportnettverket (TEN-T) i EU innen 2020 estimert til 220 milliarder Euro.

Trinnvis utbygging
Rapporten tar og til orde for å bygge ut hydrogen-infrastrukturen først i de tettest befolkede områdene i Europa for å sikre best mulig markedstilgang. Utbygningen vil skje gradvis og inkludere alle de største europeiske byene, men også dekke lengre strekninger på motorveiene mellom byene. Dette vil gjøre hydrogen tilgjengelig for rundt en tredjedel av EUs 120 millioner innbyggere.

– At rapporten viser at det er mest hensiktsmessig å bygge ut i de tettest befolkede områdene først, er noe Bellona også har ment lenge, sier Isak Oksvold, Hydrogenansvarlig i Bellona. – Dette bør også danne grunnlaget malen for en norsk hydrogen-utbygging, mener han.

Det gjenstår ennå å se om de ulike europeiske regjeringene nå kaster seg på Lindes ambisjoner, selv om Linde-president Reitzle påpeker at positive signaler fra myndighetene vil gi investorer og kunder trygghet og forutsigbarhet. Han foreslår avgiftsletter på hydrogen fram til 2020 som et mulig incentiv for å få europeerne til å ta skrittet inn i hydrogenalderen.

Hydrogen-Autobahn
Under torsdagens arrangement ble det og klart at Linde ønsker å sette opp 40 fyllestasjoner langs autobahn i Tyskland og gjøre det mulig å kjøre utslippsfritt mellom alle de største byene i landet. Fyllestasjonene skal danne en 180 mil lang ”Hydrogen-ring” som binder sammen Berlin München, Stuttgart og Köln, med en fyllestasjon ca hver 5 mil. Linde har selv døpt prosjektet ”European Hydrogen Highway”, og estimerer at for å få på plass fyllestasjonene kreves det en investering på i underkant av 30 millioner Euro. Selv om tidsaspektet for utbyggingen ikke er kjent, sa Linde under ”International Hydrogen Day”-arrangementet at de ønsker at utbyggingen skal skje innen kort tid. Selskapet er også åpne for at utbyggingen kan lenkes sammen med tilsvarende satsinger i naboland.

61f9f612fa01e10d522a1ec92e573bbc.jpeg

Mulig signal om serier av hydrogenkjøretøy
Tysk bilindustri har lenge satset på hydrogen, og en slik ”hydrogen-ring” kan være en gylden mulighet for de ulike bilprodusentene til raskt og effektivt teste ut sine nullutslipsmodeller i en fullt utbygget infrastruktur. Den foreslåtte 180 mil lange traséen ligger gunstig til i forhold til de store bilprodusentene og utviklingssentra, og det er Lindes håp at dette gjør at produsent benytter muligheten til testing under realistiske forhold. Utbyggingen vil også gjøre at man synliggjør hva den egentlige kostnadsrammen til en hydrogeninfrastruktur vil være.

– Linde er kjent som et seriøst industriselskap som neppe kommer med slike utspill for å oppnå PR. Vi vet at Linde jobber tett opp mot ledende bilprodusenter innen hydrogen som for eksempel BMW og GM-OPEL, og utspillet til Linde kan derfor bety at selskapet ser for seg et større antall hydrogenkjøretøy på tyske veier innen kort tid, sier Isak Oksvold. Han ser ikke bort i fra at Linde sitter på informasjon eller avtaler med bilprodusenter som gjør dem i stand til å foreslå en såpass ambisiøs satsing.

Samarbeid med Bellona i Norge
Linde Gas er Europas ledende gassleverandør med miljøvennlig hydrogen som et hovedsatsningsområde. I tillegg til å hydrogen leverer selskapet også tanker til å lagre gassen i. Det gjelder både stasjonære lagringstanker og tanker som brukes i biler. Bellonas samarbeidsparter AGA inngår i Linde Gas, og står for selskapets norske hydrogensatsning. AGA har lenge vært med i Bellonas hydrogenbilprosjekt og leverer hydrogen til de to bilene. I tillegg er AGA en verdifull partner i samarbeidet og har bidratt med kunnskap om hydrogen og gassanlegg.